Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1899

Tytuł:

uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Kołobrzeg
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1899
Hasła:opłata miejscowa

UCHWAŁA NR L/335/10 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) i art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 19 pkt 1 lit. ?b? i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 733, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz.1635; z 2007 r. Nr 105 poz. 721, Nr 112 poz. 769, Nr 120 poz. 818, Nr 195 poz.1414, Nr 225 poz. 1671; z 2008 r. Nr 118 poz. 745, Nr 141 poz.888, Nr 192 poz. 1378, Nr 209 poz.1316, Nr 209 poz.1320, Nr 209 poz.1318, Nr 18 poz. 97, Nr 44 poz.362, Nr 57 poz.466, Nr 180 poz.1109, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz.1323, Nr 213 poz.1652, Nr 53 poz.749, Nr 53 poz.750, Nr 216 poz. 1676, Nr 57 poz.355, Nr 40 poz.230) oraz Uchwały Nr XVIII/124/08 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo i Budzistowo za każdy dzień pobytu w wysokości 1,80 zł. 2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od dzieci, uczącej się młodzieży, emerytów, rencistów, kombatantów i osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w wysokości 0,90 zł. § 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 2. Określa się, że inkasentem opłaty miejscowej jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie poprzez zatrudnione w tym celu osoby. 3. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje prowizja w wysokości 5 % od zainkasowanej kwoty. 5. Szczegółowe obowiązki inkasenta określa się w umowie o inkaso. § 3. Traci moc Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.

Id: IGTGD-GYZGN-QHFZI-SXERB-FQSLE. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg mgr Krzyszof Szopik

Id: IGTGD-GYZGN-QHFZI-SXERB-FQSLE. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3387

  uchwała nr XII/43/2011 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2266

  uchwała nr XXXI/167/ 2009 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.562

  uchwała nr XXVII/280/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.318.5148

  uchwała nr XI/122/11 Rady Gminy Kościan z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1898

  uchwała Nr L/334/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1897

  uchwala Nr XLVII/289/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1896

  uchwała Nr XLVI/282/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr Nr XL/244/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Dygowo i jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1894

  uchwała Nr LI/1318/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Gumieńce ? Harnasiów 2? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1893

  uchwała Nr LI/1317/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Zawadzkiego - Klonowica 3? w Szczecinie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.