Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1900

Tytuł:

uchwała Nr L/341/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Kołobrzeg
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1900
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR L/341/10 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Nr102 poz. 1055; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572; zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137 poz. 1304; z 2004 r. Dz. U. Nr 109 poz. 1161, Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280; z 2008 r. Dz. U. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Dz. U. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg wprowadza się następujące zmiany: 1. Uchyla się § 4 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg. 2. W § 4 pkt 3 po słowach wzrost liczby uczniów dodaje się zwrot: ?w stosunku do liczby planowanej?. 3. § 4 dodaje się pkt 11 o treści: ?dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy: 1) stracił aktualność wpis do ewidencji szkół niepublicznych, do czasu aktualizacji, 2) organ prowadzący nie przekazał organowi dotującemu rozliczenia dotacji, określonego w pkt 10, 3) organ prowadzący złożył informację, o której mowa w pkt 10, niezgodną ze stanem faktycznym ? do czasu wyjaśnienia niezgodności, 4) organ prowadzący odmawia udostępnienia dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 3. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnie od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: UUMYU-TWPOG-PJVRF-TIYEO-ZZHNN. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg mgr Krzyszof Szopik

Id: UUMYU-TWPOG-PJVRF-TIYEO-ZZHNN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1899

  uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1898

  uchwała Nr L/334/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1897

  uchwala Nr XLVII/289/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1896

  uchwała Nr XLVI/282/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr Nr XL/244/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Dygowo i jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1894

  uchwała Nr LI/1318/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Gumieńce ? Harnasiów 2? w Szczecinie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.