Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1901

Tytuł:

uchwala Nr 248/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Siemyśl
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1901
Hasła:

UCHWAŁA NR 248/XLV/10 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, z późn. zm.2) ) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: § 1. 1. Cmentarze komunalne w Siemyślu i w Charzynie stanowią własność Gminy Siemyśl. 2. Administratorem cmentarzy jest Urząd Gminy Siemyśl. § 2. 1. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza. 2. Podstawą do pochowania zwłok na cmentarzu jest: 1)karta zgonu zawierająca adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, a w przypadkach w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo - także zezwolenie prokuratora; 2)wniesienie opłaty za miejsce pochówku. § 3. Administrator cmentarza zobowiązany jest do: 1)wskazania miejsca pochówku na cmentarzu, według bieżącej kolejności, na kwaterach aktualnie użytkowanych; 2)dokonania na wniosek osób zainteresowanych rezerwacji miejsc na cmentarzu i prowadzenia właściwej dokumentacji. § 4. 1. Na cmentarzu urządza się groby: 1)ziemne i murowane; 2)pojedyncze i rodzinne. 2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284). § 5. 1. Na cmentarzu stosuje się opłaty: 1)za miejsca grzebalne i rezerwacje, 2)za korzystanie i budowlanych. z terenu cmentarza dla wykonania pochówku, prac kamieniarskich

2. Opłaty pobiera się w wysokości określonej przez Radę Gminy Siemyśl. § 6. 1. Opłatę za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat. 2. Przedłużenie korzystania z grobu ziemnego lub przedłużenie rezerwacji na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za kolejne 20 lat w roku kalendarzowym, w którym upływa koniec terminu, na jaki wniesiono opłatę.

Id: THUYK-NPIVJ-HCCGD-LCSMS-FXTUF. Podpisany

Strona 1

3. W przypadku nie wniesienia opłaty wymienionej w ust. 2, grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W terminie 6 miesięcy przed planowaną likwidacją grobu, na grobie, na tablicy informacyjnej cmentarza oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siemyśl umieszcza się informację o przeznaczeniu grobu do likwidacji. 4. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione. 5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporzadza się protokół. § 7. 1. Wykonanie usług pogrzebowych na terenie cmentarza wymaga wcześniejszego uzgodnienia z administratorem cmentarza. 2. Firmy wykonujace usługę pogrzebową są zobowiązane do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego, w tym do zagospodarowania zdemontowanych elementów nagrobka we własnym zakresie oraz uporządkowania terenu robót. § 8. 1. Odpady powinny być składane w wyznaczonych miejscach. 2. Utrzymanie grobów oraz powierzchni pozostającej w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także oznakowanie tabliczką "Rezerwacja" lub "R" i utrzymanie w należytym porządku zarezerwowanych miejsc grzebalnych, należy odpowiedio do osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub osoby, która dokonała rezerwacji miejsca. § 9. Zgody administratora cmentarza wymaga: 1)wykonanie robót kamieniarskich, budowlanych, w tym betonowych wylewek przy grobach, okładzin z cegieł, kamieni lub innych trwałych materiałów; 2)umieszczania przy grobach ławek, płotków oraz innych elementów metaloplastyki; 3)sadzenie drzew i krzewów; 4)wjazd na teren cmentarza pojazdami. § 10. 1. Skargi i wnioski dotyczące cmentarzy komunalnych należy składać pisemnie lub ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Siemyśl. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Kazimierz Kropidłowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienione ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.

Id: THUYK-NPIVJ-HCCGD-LCSMS-FXTUF. Podpisany Strona 2

Id: THUYK-NPIVJ-HCCGD-LCSMS-FXTUF. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.595

  uchwała nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.1580

  sprawozdanie Wójta Gminy Siemyśl z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.393

  uchwała nr 148/XXVIII/08 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.88.1637

  sprawozdanie Wójta Gminy Siemyśl sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.65.1792

  sprawozdanie Wójta Gminy Siemyśl sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Cmentarze komunalne

  Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem (...)

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Likwidacja nagrobka a opłata za miejsce

  Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym jeżeli zapomiałem wnieść stosowną opłatę (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Wykup mieszkania komunalnego

  Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1900

  uchwała Nr L/341/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1899

  uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1898

  uchwała Nr L/334/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1897

  uchwala Nr XLVII/289/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1896

  uchwała Nr XLVI/282/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr Nr XL/244/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Dygowo i jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.