Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1902

Tytuł:

uchwala Nr XLI/284/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Stare Czarnowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1902
Hasła:

UCHWAŁA NR XLI/284/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz.675/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ? 90.000,00 zł 1. Dział 750 - Administracja publiczna - 40.000,00 zł 1) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 40.000,00 zł a) § 4307 - Zakup usług pozostałych - 34.000,00 zł b) § 4309 - Zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł 2. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 50.000,00 zł 1) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 50.000,00 zł a) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ? 90.000,00 zł 1. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 20.000,00 zł 1) Rozdział 80113 - Obiekty sportowe - 20.000,00 zł a) § 4300 - Zakup usług pozostałych - 20.000,00 zł 2. Dział 852 - Pomoc społeczna - 60.000,00 zł 1) Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 60.000,00 zł a) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.000,00 zł b) § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.000,00 zł c) § 4270 - Zakup usług remontowych - 15.000,00 zł 3. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 10.000,00 zł 1) Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 10.000,00 zł a) § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak

Id: XCAPQ-LHWEY-XOQLM-ZEKBC-DRVXJ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W dniu 22 lipca 2010 r. Gmina Stare Czarnowo otrzymała informację, iż projekt złożony w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A pod tytułem "I Transgraniczny Jarmnark Cysterski Kołbacz 2010" został zatwierdzony. Na jego realizację przeznane zostanie, po podpisaniu stosownej umowy, dofinansowanie w wysokości 8.466,00 EURO, przy całkowitej wartości projektu 9.960,00 EURO. Konieczne zatem jet wprowadzenie do planowanych wydatków budżetu kwot umożliwiających realizację projektu w ramach wkładu własnego gminy oraz prefefinansowania wydatków refundowanych w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A. Środki na realizację projektu planuje się w Dziale 750, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 40.000 zł. Do działu 926, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, dodaje sie kwotę 50.000 zł na realizację doposażenia placów zabaw w miescowościach na terenie gminy. Środki finansowe przeznaczone na realizacje powyższych celów przesuwane są z działów i rozdziałów, w których dokonano oszczędności w wydatkach.

Id: XCAPQ-LHWEY-XOQLM-ZEKBC-DRVXJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1380

  uchwała nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.397

  uchwała nr XXVI/190/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.398

  uchwała nr XXVI/192/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1678

  sprawozdanie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1382

  uchwała nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1901

  uchwala Nr 248/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1900

  uchwała Nr L/341/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1899

  uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1898

  uchwała Nr L/334/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1897

  uchwala Nr XLVII/289/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.