Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1903

Tytuł:

uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Stargard Szczeciński
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1903
Hasła:

UCHWAŁA NR XLI/322/10 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 2) Rada Gminy Stargard Szczeciński uchwala co następuje: § 1. 1. Określa się zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego. 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum określają przepisy odrębne. 3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w sprawach uznanych za ważne dla gminy. § 2. 1. Konsultacje społeczne oznaczają rejestrację opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński do sposobu rozstrzygnięcia sprawy objętej konsultacjami społecznymi. 2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć: 1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej gminy; 2) mieszkańcy określonej części obszaru gminy, jeżeli sprawa dotyczy jedynie mieszkańców tej części gminy; 3) określona grupa mieszkańców gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej grupy mieszkańców. 3. Uprawnienie do udziału w konsultacjach społecznych, o których mowa w ust. 2 posiadają mieszkańcy, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej w dniu wydania zarządzenia zgodnie z § 4 ust. 2. § 3. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić: 1) wójt gminy; 2) rada gminy; 3) mieszkańcy gminy. 2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 powinien zawierać: 1) przedmiot konsultacji; 2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 3) opis zastosowanej formy; 4) uzasadnienie, z określeniem celu jaki ma zostać osiągnięty. 3. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 kieruje się do Wójta Gminy. 4. Wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczący części gminy lub określonej grupy mieszkańców, oprócz wymagań określonych w § 3 ust. 2 powinien zawierać listę osób popierających wniosek, co najmniej 50 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin ustalone na dzień złożenia poparcia. 5. Wniosek mieszkańców gminy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczący całej gminy oprócz wymagań określonych w § 3 ust. 2 powinien zawierać listę osób popierających wniosek, co najmniej 100 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin ustalone na dzień złożenia poparcia.

Id: XSZUZ-WZIFL-CLOXE-NNTNC-LTJWT. Podpisany Strona 1

6. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać: 1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia; 2) adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania); 3) nr ewidencyjny PESEL; 4) datę i podpis. 7. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 8. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. 9. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu. § 4. 1. Wójt Gminy w drodze zarządzenia uruchamia proces konsultacji społecznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 2. Konsultacje społeczne zarządza Wójt Gminy: 1) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy; 2) na wniosek mieszkańców gminy; 3) z własnej inicjatywy. 3. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 2 określa: 1) cel konsultacji społecznych; 2) przedmiot konsultacji społecznych; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych; 4) zasięg terytorialny konsultacji społecznych; 5) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych. § 5. 1. Wójt Gminy jest zobowiązany do informowania mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński o celu i sposobie konsultacji społecznych. 2. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych powinna zawierać: 1) dane, o których mowa w § 4 ust. 3; 2) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji; 3) wskazanie inicjatora przeprowadzenia konsultacji społecznych. § 6. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński przeprowadza się w sprawach dotyczących w szczególności: 1) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego; 2) uchwalaniu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok; 3) uchwalaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 4) uchwalaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński. § 7. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński mogą być prowadzone w formie: 1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy);

Id: XSZUZ-WZIFL-CLOXE-NNTNC-LTJWT. Podpisany Strona 2

2) sondaży internetowych; 3) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy. 2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, każdorazowo dokonywać będzie Wójt Gminy. 3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych. § 8. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania ankietowego prowadzone będą m.in. poprzez: 1) opublikowanie formularza ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy; 2) opublikowanie formularza ankiety na stronie internetowej gminy; 3) rozdysponowanie formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i wybranych jednostkach organizacyjnych gminy. 2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji. 3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy. § 9. 1. Konsultacje społeczne w formie sondaży internetowych prowadzone będą m.in. poprzez: 1) opublikowanie na stronie internetowej gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacjami społecznymi, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia oraz umożliwienie odpowiadającym wybór jednej spośród trzech odpowiedzi (pozytywna, negatywna, brak zdania); 2) rozesłanie pocztą elektroniczną projektu rozstrzygnięcia w sprawie objętej konsultacjami społecznymi do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. 2. Konsultacje społeczne prowadzone w formie sondaży internetowych nie mogą trwać krócej niż 14 dni. § 10. 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński zwołuje Wójt Gminy. 2. Jeżeli sprawa objęta konsultacjami społecznymi dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Stargard Szczeciński, powinno być zwołane co najmniej jedno otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w każdym okręgu wyborczym, utworzonym do wyborów Rady Gminy. 3. O zwołaniu otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, Wójt Gminy informuje wszystkich radnych Rady Gminy, wybranych w danym okręgu wyborczym. 4. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, w którym odnotowuje się zgłoszone wnioski oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności biorących udział w spotkaniu. § 11. 1. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji. 2. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji. § 12. 1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 2. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organu Gminy Stargard Szczeciński podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami. 3. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy Stargard Szczeciński. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński. § 14. Tracą moc uchwały: 1) Uchwała Nr XXVIII/205/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński ( Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego Nr 57,poz.1300) 2) Uchwała Nr XXXIX/276/06 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński ( Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego Nr 94,poz.1769). § 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: XSZUZ-WZIFL-CLOXE-NNTNC-LTJWT. Podpisany Strona 3

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Id: XSZUZ-WZIFL-CLOXE-NNTNC-LTJWT. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.710

  uchwała nr XXVI/207/09 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1011

  informacja Wójta Gminy Stargard Szczeciński Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.495

  informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy-Miasta Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.304

  porozumienie Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 5 lutego 2009r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy Gminą- Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Starogardzkim w sprawie założenia i prowadzenie szkoły, której prowadzenie należy do zadań własnych Gminy - Miata Stargard Szczeciński obejmujące utworzenie i prowadzenie przez Powiat Stargardzki Gimnazjum dla Dorosłych w Stargardzie Szczecińskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.500

  porozumienie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 4 marca 2009r. zawarte w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy Gminą ? Miastem Stargard Szczeciński a Gminą ? Miastem Szczecin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1902

  uchwala Nr XLI/284/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1901

  uchwala Nr 248/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1900

  uchwała Nr L/341/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1899

  uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1898

  uchwała Nr L/334/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.