Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1904

Tytuł:

uchwała Nr XLI/334/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Stargard Szczeciński
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1904
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XLI/334/10 RADY GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. Na podstawie art. 10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.z 2007 r. Nr 19, Nr 23, poz.136, Nr 192,poz.1381; z 2008 r. Nr 54,poz.326, Nr 218,poz.1391, Nr 227,poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100 i poz.101, Nr 86,poz.720, Nr 168,poz.1323; z 2010 r, Nr 106,poz.675), uchwala się, co następuje: § 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej, drogi na odcinku dawnej drogi nr 10, od granicy z gminą Kobylanka do granic miasta Stargardu Szczecińskiego, w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych. Przebieg drogi stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Wojciechowski

Załącznik do Uchwały Nr XLI/334/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. Zalacznik.doc

Id: QRCFL-IMUUQ-ZJTPE-XTLVS-LPORM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2075R Malawa-Dobrzanka, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5864

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.5063

  uchwała nr XXI/403/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1903

  uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1902

  uchwala Nr XLI/284/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1901

  uchwala Nr 248/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1900

  uchwała Nr L/341/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1899

  uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.