Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1906

Tytuł:

uchwała Nr LII/265/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Gminy Wierzchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1906
Hasła:opłata za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR LII/265/2010 RADY GMINY WIERZCHOWO z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz.115, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat pobierane za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wierzchowo, zwanych dalej "drogami gminnymi", na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt. 1-3. § 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 2, 00 zł, 2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł. 2. Stawki opłat określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł. 4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny. § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się, z zastrzeżeniem ust.2, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomu umieszczonego urządzenia: 1) w jezdni - 60,00 zł, 2) w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym - 40,00 zł, 3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza terenem zabudownym - 20,00 zł, 4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł. 2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych stosuje się stawki w wysokości 1% stawek określonych w ust.1 pkt 1,2 i 3. 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. § 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w §1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomu obiektu handlowego lub usługowego - 0,40 zł, 2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł, 3) reklamy - 1,00 zł. 2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

Id: IUXNJ-NGAOX-SLHCJ-BENCF-CGWXO. Podpisany Strona 1

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: IUXNJ-NGAOX-SLHCJ-BENCF-CGWXO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.346

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1905

  uchwała Nr XLI/335/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1904

  uchwała Nr XLI/334/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1903

  uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1902

  uchwala Nr XLI/284/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1901

  uchwala Nr 248/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.