Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1907

Tytuł:

uchwała Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Miejska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1907
Hasła:

UCHWAŁA NR LXVII/467/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU z dnia 25 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  poz. 675), art. 212 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) i art. 35 ust.  1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92,  poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r.  Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2010 o kwotę 100.000 zł ? do kwoty 74.821.610,11 zł. 2. Zwiększenie wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest wynikiem zwiększenia wydatków o:

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 100.000

§ 2. W uchwale Nr LVII/381/09 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwała budżetowa na rok 2010 zmienionej uchwałami Nr LIX/396/10 z dnia 24 lutego 2010 r.,  Nr LX/403/10 z dnia 15 marca 2010 r., Nr LXI/409/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXII/420/10  z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXIV/441/10 z dnia 19 maja 2010 r., Nr LXV/452/10 z dnia 16  czerwca 2010 r. i Nr LXVI/463/10 z dnia 14 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1:  a) w ust. 1: - we wprowadzeniu do wyliczenia kwotę 64.869.825,43 zł zastępuje się kwotą  68.124.134,43 zł,

ID: QJAFK-QXMTQ-KOGFJ-MJYTX-HLDQD. Podpisany.

- w pkt 1 kwotę 51.056.895,75 zł zastępuje się kwotą 51.168.444,75 zł, - w pkt 2 kwotę 13.443.401,68 zł zastępuje się kwotą 16.955.689,68 zł,

Strona 1 / 3

68.124.134,43 zł, - w pkt 1 kwotę 51.056.895,75 zł zastępuje się kwotą 51.168.444,75 zł, - w pkt 2 kwotę 13.443.401,68 zł zastępuje się kwotą 16.955.689,68 zł, b) w ust. 2: - w pkt 1 kwotę 57.491.858,54 zł zastępuje się kwotą 60.716.304,54 zł, - w pkt 2 kwotę 7.399.971,89 zł zastępuje się kwotą 7.407.829,89 zł; 2) w § 2 w ust. 1:  a) we wprowadzeniu do wyliczenia kwotę 71.467.301,11 zł zastępuje się kwotą  74.821.610,11 zł, b) w pkt 1 kwotę 64.067.329,22 zł zastępuje się kwotą 67.413.780,22 zł, c) w pkt 2 kwotę 7.399.971,89 zastępuje się kwotą 7.407.829,89 zł; 3) w § 3 w ust. 1 kwotę 22.888.308,28 zł zastępuje się kwotą 26.099.068,28 zł; 4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard na rok 2010 wynosi 6.697.475,68 zł.?; 5) załączniki: a) nr 4 - Wydatki majątkowe w roku 2010, b) nr 7 - Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta na rok 2010 - otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej  uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Sławomir Domański Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.xls Strona 2 / 3 załącznik nr 1

ID: QJAFK-QXMTQ-KOGFJ-MJYTX-HLDQD. Podpisany.

Sławomir Domański Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.xls załącznik nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.xls załąćznik nr 2

ID: QJAFK-QXMTQ-KOGFJ-MJYTX-HLDQD. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.121

  uchwała Nr LXVIII/478/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 września 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1609

  uchwała Nr IX/72/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Białogardu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.814

  informacja Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Białogardu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r. położonych na obszarze miasta Białogard.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.700

  uchwała Nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 5 stycznia 2012 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2180

  uchwała Nr IX/82/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 czerwca 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1906

  uchwała Nr LII/265/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1905

  uchwała Nr XLI/335/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1904

  uchwała Nr XLI/334/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1903

  uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1902

  uchwala Nr XLI/284/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.