Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1908

Tytuł:

uchwała Nr XLVII/375/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Miejska w Białym Borze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1908
Hasła:ochrona przyrody

UCHWAŁA NR XLVII/375/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241); z 2010 r., nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675) w związku z art. 44 ust. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz.U. Nr 157, poz. 1241; Nr 215, poz. 1664; zm. z 2010 r Dz.U. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) Rada Miejska w Białym Borze uchwala co następuje: § 1. Znosi się formę ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór. § 2. Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono daną formę ochrony przyrody. § 3. Traci moc uchwała Nr XI/104/99 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 28 września 1999r w sprawie uznania za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Wiktor Markiewicz

Id: OSWEL-XVMHV-JZMGO-FQSFT-TPSQC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie:zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1317

  uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miejscowości Trzebownisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.4

  uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Wolica Ługowa na działce o nr ew. 896/1, Gmina Sędziszów Młp. stanowiącej własność Pani Anny Paśko

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.62.1249

  uchwała nr XL/342/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku jodła pospolita, uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w kompleksie leśnym stanowiącym własność Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. 2011.17.424

  uchwała nr III/38/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Gdyni

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1907

  uchwała Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1906

  uchwała Nr LII/265/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1905

  uchwała Nr XLI/335/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1904

  uchwała Nr XLI/334/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1903

  uchwała Nr XLI/322/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.