Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2147

Tytuł:

aneks nr 8 Burmistrza Piastowa z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-28
Organ wydający:Burmistrz Piastowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 108 pozycja: 2147
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS Nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 30 marca 2004r. zawarty w dniu 5 stycznia 2010r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej ?Miastem?, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Piastów z siedzibą w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2, zwaną dalej ?Gminą?, reprezentowaną przez: 1. Pana Zdzisława Brzezińskiego - Burmistrza Miasta, 2. przy kontrasygnacie Skarbnika - Pani Janiny Flont o następującej treści: § 1. W porozumieniu międzygminnym z dnia 30 marca 2004r., zwanym w dalszej części ?Porozumieniem?, wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 6 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: ?3. Stawka za jeden wozokm wynosi 7,30zł (siedem złotych trzydzieści groszy).? 2. Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 niniejszego aneksu. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. § 3. W terminie do dnia 28 lutego 2010r. Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rachunek Miasta dopłaty za miesiąc styczeń i luty 2010 rok wynikającej z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2010r. zmian, o których mowa w § 1. § 4.1. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym aneksie zastosowanie mają postanowienia porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004r. 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i jeden do celów publikacji. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego: Leszek Ruta Burmistrz Miasta Piastowa: Zdzisław Brzeziński Skarbnik Miasta: mgr Janina Flont
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.365

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 września 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1786

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 1 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.4386

  porozumienie Burmistrza Piastowa z dnia 2 maja 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2803

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r; zawarty w dniu 11 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, oraz Gminą Piastów, z siedzibą w Piastowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.265

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Aneks do umowy przedwstępnej w formie notarialnej

  Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaż mieszkania w formie aktu notarialnego. Obecnie wraz z kupującym chciałbym dokonać modyfikacji tej umowy. Czy aneks do umowy przedwstępnej (...)

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę

  Zatrudniam pracowników z minimalnym wynagrodzeniem. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie ma się zmienić. Pracownicy mają w teczce akt osobowych już jeden aneks do umowy (...)

 • Uzupełnienie umowy o pracę

  Jak należy rozliczać miesiące przed uzupełnieniem umowy o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze pracy o ustalenia wynikające z art. 151 par. (...)

 • Obliczenie terminu na wniesienie kasacji

  Dostałem postanowienie sądu Okręgowego oddalającego zażalenie w dniu 05 lutego 2004 r. Zostałem pouczony o możliwości złożenia kasacji w terminie miesiąca. Jak (...)

 • Aneks zmieniający okres obowiązywania umowy

  W 1991 r. zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego z gminą. W 1994 r. został podpisany aneks do umowy z 1991 r., zmieniający jej paragraf (dokładnie - odwołujący (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2146

  uchwała nr 587/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2145

  uchwała nr 586/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2144

  uchwała nr 585/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2143

  uchwała nr 584/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2142

  uchwała nr 558/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.