Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2300

Tytuł:

uchwała nr 116/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-04
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 113 pozycja: 2300
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr 116/XX/2009 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 113/XV/2004 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa w § 1 skreśla się pkt 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Ewa Radomska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2299

  uchwała nr 115/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2298

  uchwała nr 114/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2297

  uchwała nr 113/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2296

  uchwała nr 192/XXXVIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2295

  uchwała nr XXXIV/182/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.