Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2351

Tytuł:

uchwała nr 166/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto na lata 2010-2014.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-05
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 114 pozycja: 2351
Hasła:lokale

UCHWAŁA Nr 166/XXII/2010 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto na lata 2010 - 2014. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz. U z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity ? Dz.U. z 2005r, Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje: § 1.1. Uchwala się pięcioletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 2014, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wójt Gminy dokonywać będzie corocznej analizy realizacji zadań określonych programem i na tej podstawie przedstawiać Radzie Gminy wnioski dotyczące weryfikacji tych zadań. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Ewa Radomska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 166/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NOWE MIASTO NA LATA 2010 - 2014

Spis treści: I. II. III. Analiza celów i oczekiwań. Wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy oraz plan remontów i modernizacji budynków.

IV. Zasady polityki czynszowej. V. Kryteria ustalania wysokości czynszu.

VI. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. VII. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. VIII. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. IX. Wysokość wydatków na utrzymanie mieszkaniowych zasobów gminy.

X.

Opis innych działań, mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

I. Analiza celów i oczekiwań Podstawowym celem niniejszego planu gospodarowania jest przedstawienie analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji, wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali komunalnych z podziałem na kolejne lata, aby umożliwić realizację zamierzeń. Propozycje inwestowania w obiekty, będące podmiotem tworzonego planu, będą zmierzać do utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym tych obiektów, aby zapewnić poprawę warunków zamieszkiwania najemcom, zgodnie z oczekiwaniami właściciela nieruchomości Gminy Nowe Miasto. Celem głównym inwestowania jest zapewnienie dla nieruchomości jak największych korzyści przy minimalnych, ponoszonych nakładach, wynikających ze stanu posiadania. Przesłanką ekonomiczną podejmowanych działań jest utrzymanie nieruchomości w niepogorszonym stanie technicznym oraz wzrost ich wartości. Przyjęto następującą opcję remontów. I. Remont, który przewiduje prace konserwacyjno-remontowe, poprawiające jedynie stan techniczny obiektu nieprzewidujący żadnych zmian konstrukcyjnych. Zamierzonym celem jest pozyskanie przez właściciela maksymalnych korzyści z wykorzystaniem części wspólnej przy minimalizacji kosztów zarządu przez: 1) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenia poprzedniego stanu budynku uszkodzonego niezależnie od przyczyn, z tym, że lokatora obciąża obowiązek pokrycia szkody powstałej z jego winy. 2) dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym lokatora, a zwłaszcza a) napraw i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej i telefonicznej oraz anteny zbiorczej z wyjątkiem osprzętu. b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzewnej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków, jeżeli zużycie jest następstwem prawidłowego używania. 3) Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia. Utrzymanie w niepogorszonym stanie technicznym budynków, wymaga również starania ze strony lokatorów, którzy są obowiązani utrzymywać zajmowane lokale i pomieszczenia do nich przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz winni przestrzegać przyjętego regulaminu domowego. 4) Każdy lokator jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. I. Lokatora obciąża naprawa i konserwacja: 1) 2) 3) 4) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek, wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które jest wyposażone mieszkanie, łącznie z ich wymianą, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, pieców węglowych i akumulacyjnych łącznie z wymiana zużytych elementów,

5) 6)

7) 8) 9)

etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana, przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, innych elementów wyposażenia lokali i pomieszczeń przynależnych poprzez:

10) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków, ścian i sufitów, 11) malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją.

II. Poza w/w naprawami, lokator jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. III. Za powstałą szkodę odpowiedzialność lokatora i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących, jest solidna. Nie dotyczy to podnajemców. II. Wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy 1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale będące własnością Gminy Nowe Miasto i liczy aktualnie 21 lokali mieszkalnych (w tym 3 lokale socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 922,50m2. Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Nowe Miasto charakteryzuje załączone zestawienie tabelaryczne. Lp. 1. 2. 3. 5. 6. 7. Budynek Budynek szkoły Dom Nauczyciela Dom Nauczyciela Budynek przedszkola Agronomówka Położenie Gościmin Wielki Nowe Miasto ul. Ciechanowska 15B Nowe Miasto ul. Ciechanowska 15A Nowe Miasto ul. Ciechanowska 17 Nowe Miasto ul. Browarna 5 Latonice Liczba lokali 2 8 3 3 2 3 Wyposażenie elektryczna, wod-kan i c.o elektryczna, wod-kan i c.o Elektryczna wod-kan i c.o Elektryczna wod-kan i c.o Elektryczna wod-kan i c.o elektryczna Pow. użytkowa lokali w m2 98 288 134 178,50 144,20 79,70

III. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy oraz plan remontów i modernizacji budynków. 1. Opis ogólny. Zasoby mieszkaniowe stanowią zabudowę wolnostojącą. Rodzaj konstrukcji obiektów budowlanych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niepodzielnie związany z okresem ich realizacji. Budynki z okresu przedwojennego i powojennego. Latonice, a) fundament kamienny, b) ściany nośne z pustaka bet., c) dach eternit, d) podłoga drewniana, e) tynki wapienno-cem., f) stolarka okienna drewniana, g) wyposażenie elektryczna, w instalacje. W pozostałych budynkach rodzaj konstrukcji zmienił się zasadniczo, na korzyść wykorzystywania do budowy materiałów trwalszych. (budynki położone we wsi: Gościmin W, w Nowym Mieście, ul. Cie-

chanowska 15B, ul. Ciechanowska 15A, ul. Ciechanowska 17, ul. Browarna 5. Budynki te wyposażone są w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania. W prognozowanym okresie nie przewiduje się znaczącej zmiany wielkości zasobów Gminy Nowe Miasto. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy uzależniony jest od wieku budynków, przeprowadzonych w przeszłości remontów oraz stanu jego utrzymania. Stan techniczny budynków lub poszczególnych elementów wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontów i modernizacji w zakresie remontów elewacji, dachów, instalacji wodno ? kanalizacyjnej i elektrycznej. Z powodu ograniczonych środków finansowych nie wykonuje się wszystkich niezbędnych modernizacji i remontów. Przewiduje się na lata 2010 ? 2014 jedynie bieżące naprawy konserwacje oraz usuwanie awarii, które mają za zadanie utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym oraz zapewnienie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców, w szczególności będą to: a) wymiana instalacji elektrycznych, b) remonty blacharsko-dekarskie, c) wymiana stolarki okiennej. IV. Zasady polityki czynszowej 1. Zasady polityki czynszowej dotyczą kształtowania zróżnicowanych stawek czynszowych i ich zmian w ciągu kolejnych lat do poziomu, który pozwoliłby zapewnić samowystarczalność finansową w gospodarce mieszkaniowej. Czynsze powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania, ale zapewnić również zgromadzenie środków remontowych. 2. W imieniu Gminy Nowe Miasto Zarząd i administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi prowadzi organ wykonawczy gminy. 3. W komunalnych zasobach mieszkaniowych za najem lokali obowiązują stawki czynszu, ustalone przez organ wykonawczy gminy w oparciu o niniejszą uchwałę. 4. W stosunkach najmu oprócz czynszu zarządca, wymieniony w punkcie 1, działający w imieniu właściciela, może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów, uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, zarządca może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. 5. Przez opłaty niezależne od właściciela należy rozumieć opłaty dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych. 6. Wysokość stawki bazowej czynszu najmu 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia na podstawie postanowień niniejszego programu. 7. Podwyższenie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela, przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10% dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu, liczonych bez opłat za używanie lokalu, liczonych bez opłat niezależnych od właściciela.

8. Przepis ust. 6 stosuje się także w przypadku podwyższania czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela. Po podwyżce miałby przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej 9. Podwyższenie czynszu może nastąpić po wypowiedzeniu jego dotychczasowej wysokości, dokonanym najpóźniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. 10. W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela, zarządca zasobów mieszkaniowych jest obowiązany do przedstawienia lokatorom na piśmie zestawień opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Dane o wzroście

cen, o którym mowa w zdaniu pierwszym, są podawane w Obwieszczeniach Wojewody Mazowieckiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. V. Kryteria ustalania wysokości czynszu 1. Wysokość czynszu za najem lokali komunalnych, odpowiednio do zajmowanej powierzchni użytkowej lokali, winna odpowiadać kosztom eksploatacji i remontów budynków. 2. Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. 3. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. 4. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w pkt 1, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20m należy zaliczać do obliczeń 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40m, lecz mniejszej od 2,20m ? w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40m pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie. 5. Składnikami stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych są: stawka eksploatacyjna: element zmienny czynszu, uwzględniający podwyższenie lub obniżenia stawki bazowej z uwagi na czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową wynajmowanego lokalu. Podwyżka bazowej stawki eksploatacyjnej ustalana jest na podstawie średniego kosztu utrzymania powierzchni użytkowej zasobów komunalnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających planowaną podwyżkę, z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie.

6. Stawkę czynszu najmu za najem lokali socjalnych stanowi jedna stawka, która nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu, obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 7. Stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu jest stawką ustaloną dla lokalu mieszkalnego o podstawowym standardzie czyli wyposażonego w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, instalację elektryczną i w.c, łazienkę i c.o. 8. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne podane w tabeli. 9. Przez w.c. rozumie się doprowadzenie do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacji wodnokanalizacyjnej umożliwiającej podłączenie muszli sedesowej i spłuczki. Lp. Stan wyposażenia lokalu Baza% Położenie lokalu Strych poddasze - 10% - 10% - 10% -10% Stan techniczny budynku Poniżej Ponad przeciętnej przeciętną - 10% + 10% - 10% - 10% - 10% + 10% + 10% + 10%

1. Mieszkanie wyposażone w urządzenia wodociągowokanalizacyjne, instalację elektryczną i w.c, łazienkę i c.o 2. Mieszkanie wyposażone w urządzenia wodociągowokanalizacyjne, instalację elektryczną i w.c, łazienkę 3. Mieszkanie wyposażone w urządzenia wodociągowokanalizacyjne, instalację elektryczną 4. Mieszkanie wyposażone w instalację elektryczną

100 86 45 31

VI. Sposób i zasady zarządzania lokalami, budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach Lokale i budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Miasto zarządzane są przez Wójta Gminy Nowe Miasto. Zarządzanie zasobem musi być zgodne z ustawa o gospodarce nieruchomościami, polega ono na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieru-

chomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również na uzasadnionym inwestowaniu w te nieruchomości.

VII. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach Przyjmuje się zasadę samofinansowania się gospodarki mieszkaniowej w zakresie bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, która powinna zostać osiągnięta do końca 2014 roku. Koszty bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty zarządu, koszty remontów powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Koszty modernizacji oraz koszty remontów kapitalnych pokrywane będą ze środków budżetu gminy oraz kredytów i środków pomocowych pozyskanych z funduszy unijnych. W latach 2010-2014 źródłem finansowania zasobu mieszkaniowego gminy będą środki pochodzące z czynszu najmu oraz środki wydzielone na ten cel z budżetu gminy Nowe Miasto. VIII. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 2010 - 2014 W przypadku zainteresowania zakupem mieszkań ze strony mieszkańców gminy, dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych w latach objętych programem na zasadach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). IX. Wysokość wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy Planowane wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w latach 2010 - 2014. Lp. Wyszczególnienie 2010 Wydatki ogółem w tys. zł 50 2011 20 Lata 2012 20 2013 20 2014 20

XI. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poprawa wykorzystania zasobu mieszkaniowego i racjonalizacja gospodarowaniem zasobem powinny polegać na: 1. realizacji zamian mieszkań w ramach zasobu mieszkaniowego, tak aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiednie do wielkości rodziny oraz jej sytuacji materialnej, 2. przy wypowiadaniu umów za zadłużenia czynszowe należy proponować dłużnikom zamiany w ramach zasobu mieszkaniowego, na lokal mniejszy i tańszy w eksploatacji, 3. weryfikacji umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem mieszkaniowym gminy ? posiadają tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, 4. pozyskiwania budynków poprzez ich adaptację na cele mieszkaniowe lub darowizny. Przewodniczący Rady Gminy: Ewa Radomska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.17

  uchwała nr XXIII/140/08 Burmistrza Miasta Leżajska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2009 - 2014

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/343/2010 Rada Miejska w Wołowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów na lata 2010 - 2014"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLV/403/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 ? 2014.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V / 13 / 2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub - Dobrzń na lata 2010 - 2014.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/279/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jawor na lata 2010-2014.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2350

  uchwała nr 165/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Nowe Miasto.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2349

  uchwała nr XXXV/168/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Wiśniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2348

  uchwała nr XXX/171/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu, gm. Sobolew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2347

  uchwała nr XXX/170/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2346

  uchwała nr XXX/169/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sobolew.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.