Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2519

Tytuł:

uchwała nr XL/281/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-12
Organ wydający:Rada Gminy Michałowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 118 pozycja: 2519
Hasła:fundusze

UCHWAŁA NR XL/281/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 105 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XII / 70 / 2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany: 1) Tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie: ? w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice ?. 2) W § 1 ust. 1 uchwały wyrazy: ? Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? zastępuje się wyrazami: ? budżetu gminy ?. 3) Tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: ? Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych ? 4) W § 4 załącznika do uchwały wyrazy: ? z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ? zastępuje się wyrazami: ? w budżecie gminy ?. 5) § 7 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: ? W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w § 2 oraz zadań, które przeszły do realizacji z roku poprzedniego, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w Uchwale Budżetowej na dany rok budżetowy ?. 6) Tytuł załącznika nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie: ? wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy osobom fizycznym na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych ?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

Id: BFZPW-BQIYQ-NCCVN-ZIYPW-REWNV. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Sławomir Walendowski

Id: BFZPW-BQIYQ-NCCVN-ZIYPW-REWNV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2034

  uchwała nr 224/XLII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Sanniki nr 198/XXXIX/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Sanniki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/253/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4888

  uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.27.895

  uchwała nr 288/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dotycząca uchwały Nr XLVI/324/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice.

 • DZ. URZ. 2011.40.923

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Cedry Wielkie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2518

  uchwała nr XXX/199/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2517

  uchwała nr XXXI/147/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nur i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2516

  uchwała nr XXXI/145/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2515

  uchwała nr LII/191/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 marca 2010r. w srawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2514

  uchwała nr XIX/109/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.