Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-28
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 1845
Hasła:służba zdrowia

UCHWAŁA NR XXXIX/176/10 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001 r.Dz.U. Nr 142, poz.1592 ze zm. ), art. 36, art. 43 ust. 1 i 2, art. 53a  ust. 2 oraz art. 60 ust. 4 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( t. j. z 2007 r. Dz.U. Nr 14, poz.89 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 58/2009 Rady Ministrów  z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje: § 1.  1) Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, zwany dalej Zespołem. 2) Termin otwarcia likwidacji ustala się na dzień 1.06.2010 r. § 2.  1) Osobom, korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych oznaczonych rodzajowo w statucie Zespołu i udzielanych przez Zespół w dniu rozpoczęcia likwidacji, zapewnia się  dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w likwidacji.  2) Zespół zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od Zespołu przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę pod nazwą ?Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością? ,zwana dalej Spółką. § 3.  1) Z dniem zakończenia likwidacji Zespołu jego majątek staje się własnością Powiatu Górowskiego i wraz z majątkiem ruchomym Powiatu Górowskiego użytkowanym przez Zespół zostanie aportem wniesiony do Spółki. 2) Zobowiązania i należności Zespołu z dniem zakończenia likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Górowskiego.  3) Majątek nieruchomy będący w użytkowaniu Zespołu zostanie udostępniony Spółce.

Strona § 4. Pracownicy Zespołu, z dniem przejęcia świadczeń przez podmiot określony w §  1 / 2 2 ust.2, stają się pracownikami tego podmiotu na podstawie art. 231 kodeksu pracy. ID: BESGR-VLVOK-RQRGL-UHOKH-RCANZ. Podpisany.

3) Majątek nieruchomy będący w użytkowaniu Zespołu zostanie udostępniony Spółce. § 4. Pracownicy Zespołu, z dniem przejęcia świadczeń przez podmiot określony w §  2 ust.2, stają się pracownikami tego podmiotu na podstawie art. 231 kodeksu pracy. § 5.  1) Czynności likwidacyjne będą wykonywane przez likwidatora Zespołu powołanego przez Zarząd Powiatu Górowskiego.  2) Likwidator nie może bez zgody Zarządu Powiatu Górowskiego zaciągać w imieniu Zespołu nowych zobowiązań. 3) Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora Zespołu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Zespołu. § 6.  1) Ustala się termin zakończenia działalności Zespołu do dnia 31.05.2011 r. 2) Zakończenie czynności likwidacyjnych Zespołu nastąpi do dnia 31.05.2011 r. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Edward Szendryk

ID: BESGR-VLVOK-RQRGL-UHOKH-RCANZ. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.606

  uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/235/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/186/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/03 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/182/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/03 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LIV/281/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Marciszów oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr 393/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ?Głogów Głęboki-Przemysłowy? w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa.

 • uchwała nr 208/XL/10 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XXXIV/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LXXII/439/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie w nadania nazwy ulicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.