Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2249

Tytuł:

uchwała Nr XLIX/393/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rada Miejska w Białym Borze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2249
Hasła:podatek leśny

UCHWAŁA NR XLIX/393/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór. Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, ze zm.: Dz. U. z 2002 R., Nr 216, poz. 1826 oraz Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Dz.U. z 2006 r., Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008r., Nr 116, poz. 730, Dz.U. z 2009r., Nr 56, poz. 458, Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Białym Borze uchwala co następuje: § 1. Jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór przyjmuje się określoną cenę 1m3 drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. w wysokości 154,65 zł. § 2. Ustala się stawki podatku leśnego: 1) od 1 ha powierzchni lasu stawka podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna i wynosi 34,02 zł za rok podatkowy, 2) stawka dla lasów ochronnych oraz dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha ulega obniżeniu o 50% i wynosi 17,01 zł za rok podatkowy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie podatku leśnego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Id: ROMDQ-RSCYT-KYPLK-YJMBQ-VKBWG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2293

  uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.2588

  uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2390

  uchwała nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2248

  uchwała Nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.555

  uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody głazów narzutowych w Gminie Biały Bór.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2248

  uchwała Nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2247

  uchwała Nr XLIX/391/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2246

  uchwała Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2245

  uchwała Nr Nr XLII/307/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2244

  uchwała Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.