Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2291

Tytuł:

uchwała Nr XXXIV/356/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 121 pozycja: 2291
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV/356/2010 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1421, z 2010r. nr 28,poz.142 i 143, Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620) i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60,Nr 85, poz.727,Nr 86, poz.732, Nr 143, poz.1199,z 2006r., Nr 66,poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217,poz.1590,Nr 225, poz.1635 z 2007r. Nr 105, poz.721, Nr 112,oz.769,Nr 120,poz.818,Nr 195, poz.1414, Nr 225,poz.1671, z 2008r.Nr 118,poz.745,Nr 141,poz.888,Nr 192,poz.1378,Nr 180,poz.1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009r. Nr 18 poz. 87, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz.1323, Nr 213, poz.1652, Nr 216, poz.1676, z 2010r. Dz.U. Nr 57,poz.355, Nr 40, poz.230, Nr 127, poz.858, Nr 142, poz.961) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok : 1) od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni ..........- 0,65 zł, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni powierzchni...............................................................................................- 4,15 zł, wodnych od 1 ha

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ??????????????????????????????? - 0,24 zł; 2) od budynków lub ich części : a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ..................................................- 0,65 zł, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej ........................................................................ - 18,54 zł, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej ...........................................................................- 7,73 zł, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej ...................................- 3,70 zł, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej .............................................................................................................- 3,20 zł; 3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : 1) grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych ; 2) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej ;

Id: DLJTC-LPNAR-HEDMF-NQNOC-XPKBN. Podpisany

Strona 1

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy. § 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych. 3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany. 4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/270/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: DLJTC-LPNAR-HEDMF-NQNOC-XPKBN. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na podstawie art.5 ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proponowane stawki określono w taki sposób aby nie przekraczały stawek granicznych określonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy posiada także uprawnienie do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na podstawie art.7 ust.3. Roczne skutki finansowe zastosowania ujętych w projekcie uchwały zwolnień przy zaproponowanych stawkach przedstawią się następująco: - zwolnienie gruntów i budynki służące prowadzenia świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych nie wpływa na wynik netto budżetu; - zwolnienie nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej skutkuje kwotą 3.280 zł. Przy założeniu, że gmina jest zobowiązana do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych , a więc także budynków tych straży służących utrzymaniu sprzętu wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości poniesiony byłby z budżetu gminy. Zwolnienie więc nie ma wpływu na wynik netto budżetu; - zwolnienie budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy obniża kwotę dochodów budżetu gminy o kwotę 228.926 zł. Brak zwolnienia powodowałby konieczność ujmowania kwot podatku w kalkulacji cen jednostkowych dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub konieczność dotowania przedmiotowego działalności zakładu budżetowego- ZGK; Zaznacza się, że proponowane zwolnienia są przeniesieniem zapisów uchwał w sprawie podatku od nieruchomości z lat poprzednich. Upoważnienie Rady Gminy do zarządzania poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa wynika z art. 6 ust 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.. Wzorem lat ubiegłych rada gminy wskazuje na inkasentów podatku od nieruchomości od osób fizycznych sołtysów wsi. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/345/2010 Rady Gminy Widuchowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono konsultacje z podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu niniejszej uchwały. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych opinii.

Id: DLJTC-LPNAR-HEDMF-NQNOC-XPKBN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  uchwała nr 97/XVIII/08 Rady Gminy Perlejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2290

  uchwała Nr XLIV/227/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2289

  uchwała Nr XLIV/226/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2288

  uchwała Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2287

  uchwała Nr XLIV/224/2010 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2286

  uchwała Nr LXII/417/10 Rady Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.