Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2297

Tytuł:

uchwała Nr XXXVII/339/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rady Miejskiej w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 121 pozycja: 2297
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XXXVII/339/10 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego obniża się do kwoty 34,00 zł za 1dt. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Krzysztof Zych

Id: KRRTH-PLUCR-ABCZJ-WIFDC-OEUGQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2711

  uchwała Nr XII / 80 /11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2554

  uchwała nr XXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chociwel.

 • DZ. URZ. 2012.605

  uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.324.5388

  uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego na obszarze gminy, na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.348.6027

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Bralin z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

  Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2296

  uchwała Nr XXXVI/333/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXVII/269/02 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25.09.2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chociwel

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2295

  uchwała Nr XXXVI/332/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2294

  uchwała Nr LXIV/1084/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2293

  uchwała Nr LXIV/1083/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2292

  uchwała Nr XXXIV/357/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.