Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

Tytuł:

uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 2336
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLII/590/10 RADY GMINY DOBRA z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620/ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Dobra, które nie są wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w dzierżawę, najem lub użytkowanie wieczyste. § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, budynki i grunty wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. § 3. § 3. Tracą moc: 1) Uchwała Rady Gminy Dobra Nr XII/144/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, 2) Uchwała Rady Gminy Dobra Nr XIII/172/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Miluch

Id: EFEND-JSVMS-JWQNB-BDVXN-ZZTMB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.233

  uchwała Nr XV/165/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2335

  uchwała Nr XLII/589/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2334

  uchwała Nr LII/213/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeżno na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2333

  uchwała Nr LII/212/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2332

  uchwała Nr XLVIII/297/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2331

  zarządzenie Nr 699/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego oraz miasta: Szczecin i Świnoujście.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.