Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2381

Tytuł:

uchwała Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Banie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 125 pozycja: 2381
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXXVI/356/10 RADY GMINY BANIE z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Banie: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 578 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 924 zł, c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.098 zł; 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.270 zł; 4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 1.098 zł; 6) od przyczepy i naczepy,o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 1.270 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 1.618 zł.

Id: UVZYW-KOIOM-AEEEW-TYXOD-NRXCB. Podpisany Strona 1

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/286/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 87, poz. 2318). § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Województwa

Przewodnicząca Rady Danuta Zawadzka-Zając

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. Zalacznik2.doc Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/356/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. Zalacznik3.doc Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Id: UVZYW-KOIOM-AEEEW-TYXOD-NRXCB. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M. P. Nr 55, poz. 755 ).

Id: UVZYW-KOIOM-AEEEW-TYXOD-NRXCB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2380

  uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2378

  uchwała Nr LX/716/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia sportowe i działania w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2377

  zarządzenie Nr 701/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu gryfińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2376

  uchwała Nr XLIII/223/10 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 28 października 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie ? Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2375

  uchwała Nr V/SL/378/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.