Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2601

Tytuł:

uchwała Nr LXV/457/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Rewal
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2601
Hasła:

UCHWAŁA NR LXV/457/10 RADY GMINY REWAL z dnia 29 października 2010 r. ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat Na podstawie art. 40 ust, 2 pkt. 4 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ? zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady korzystania z parkingów zlokalizowanych na terenach komunalnych nie będących drogami publicznymi. 1. Wjeżdżający na parking winni ustawić swój pojazd w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych. 2. Korzystający z parkingu zobowiązani są do uiszczenia obowiązujących opłat w okresie obowiązywania t. j. 01.05. ? 30.09 każdego roku w godz. 9.00 ? 20.00 we wszystkie dni tygodnia: 1) opłaty podstawowej za czas parkowania w wysokości ustalonej przez Radę Gminy; 2) pobrania z parkometru biletu parkingowego i umieszczenia go w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu (w przypadku parkingów wyposażonych w parkometry), lub pobrania biletu na wjeździe na parking i opłacenia go przed wyjazdem w kasie automatycznej znajdującej się na terenie parkingu (w przypadku parkingu wyposażonego w automatyczny system parkingowy); 3) opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu bez uiszczenia opłaty podstawowej, bądź za parkowanie pojazdu po upływie czasu określonego na bilecie; a) opłatę dodatkową wpłaca się w oparciu o zawiadomienie wystawione przez służby kontrolujące na konto, przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu w godzinach pracy banku na konto nr: 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001 BS Gryfice O/Rewal b) nieuregulowanie opłaty dodatkowej podlega windykacji w trybie egzekucji administracyjnej. 3. Kierowcy pojazdu korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania: 1) przepisów prawa o ruchu drogowym; 2) poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (policja, straż gminna, itp.). 4. Na terenie parkingu wyznacza się dodatkowe miejsca postojowe dla: 1) samochodów dla osób niepełnosprawnych; 2) autokarów i mikrobusów. 5. Na terenie parkingu zabrania się: 1) pozostawienia pojazdu z uruchomionym silnikiem lub bez zamknięcia; 2) tankowania, mycia i wymiany oleju; 3) ustawiania pojazdu ze zmagazynowanymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi; 4) ustawienia pojazdu w miejscach wydzielonych i oznakowanych dla innych pojazdów; 5) ustawienia pojazdu w sposób utrudniający ruch na parkingu; 6) korzystania z parkingu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Id: MPVLQ-YDOWO-PPNCQ-BTRCG-HYRGZ. Podpisany Strona 1

6. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na nim pojazdów i rzeczy w nich pozostawionych, zarówno w wyniku działań osób trzecich jak i siły wyższej. 7. Wszelkie uszkodzenia pojazdów na terenie parkingu należy zgłaszać obsłudze parkingu, Straży Gminnej i Policji. 8. Na terenie parkingu umieszcza się cennik obowiązujących opłat i Regulamin korzystania z parkingu ustalony zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej uchwale. § 2. Ustala się sposób pobierania opłat za parkowanie: 1. W przypadku parkingu wyposażonego w parkometr opłata wnoszona będzie z chwilą zajęcia miejsca postojowego, bez wezwania poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkometrze zgodnie z zamierzonym czasem parkowania. Bilet parkingowy zakupiony w dowolnym parkometrze na terenie Gminy Rewal uprawnia do opłaconego czasu postoju na wszystkich parkingach na terenie Gminy wyposażonych w parkometry. 2. W przypadku parkingu wyposażonego w automatyczny system parkowania opłata jest wnoszona w kasie znajdującej się na terenie parkingu przed opuszczeniem parkingu za rzeczywisty czas parkowania. 3. W przypadku opłaty abonamentowej ? wykupienie abonamentu miesięcznego, kwartalnego, uprawniającego do parkowania w wyznaczonym miejscu na prawach wyłączności ? w Urzędzie Gminy. 4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku abonamentu w okresie jego ważności zbycie pojazdu bądź jego utrata lub zmiana nie uprawnia do Żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres. 5. W przypadku opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty podstawowej ? w oparciu o zawiadomienie sporządzone przez służby kontrolujące, umieszczone za wycieraczka pojazdu. § 3. Traci moc uchwała Nr XXX/201/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008r. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Joanna Drzewińska Dąbrowska

Załącznik do Uchwały Nr LXV/457/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik nr 1

Id: MPVLQ-YDOWO-PPNCQ-BTRCG-HYRGZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.1.12

  uchwała nr L/354/09 Rady Gminy Rewal z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych w Gminie Rewal.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.388

  uchwała nr XXXV/251/08 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1383

  uchwała Nr XXI/172/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/528/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.963

  uchwała nr LVIII/402/10 Rady Gminy Rewal z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2600

  uchwała Nr LXV/451/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2599

  uchwała Nr LXV/449/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2598

  uchwała Nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Bierzwnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2597

  uchwała Nr LII/326/10 Rady Gminy Białogard z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2596

  uchwała Nr LII/325/10 Rady Gminy Białogard z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.