Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2605

Tytuł:

uchwała Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 130 pozycja: 2605
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXIV/353/2010 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala co następuje: Rozdział 1. Ustalenia ogólne § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo, oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonym uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008r, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych. 2. Plan obejmuje obszary położone w rejonie miejscowości Żelechowo o łącznej powierzchni 620,00 ha., oznaczone na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 1 o powierzchni 561,50 ha, 2) załącznik nr 2 o powierzchni 58,50 ha. 3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania. 4. Integralną częścią uchwały jest: 1) rysunek planu w skali 1 : 5000 ? załącznik nr 1, 2) rysunek planu w skali 1 : 2000 ? załącznik nr 2, 3) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu objętego planem - załącznik nr 3, 4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania załącznik nr 4, 5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 5. § 2. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu: 1. Tereny oznaczone na załączniku graficznym nr 1: 1) RP ? rolne objęte zakazem zabudowy, 2) R ? rolne do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu, 3) ZL ? leśne do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu, 4) KDP, KDG, KDW ? komunikacji: droga powiatowa, droga gminna, droga wewnętrzna.

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany Strona 1

2. Tereny oznaczone na załączniku graficznym nr 2: 1) E/RP ? lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi, 2) RP ? rolne objęte zakazem zabudowy, 3) KDG, KDW ? komunikacji: droga gminna, droga wewnętrzna 3. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję. 4. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się na terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności), lub przebudować kolizyjne odcinki. Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe § 3. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr 1. 1. Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 228,63 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem RP dla których ustala się: 1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, 2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę stałych i tymczasowych placów i dróg montażowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów. 2. Wyznacza się tereny rolne, o powierzchni 78,80 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem R, do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu, 3. Wyznacza się tereny leśne o powierzchni 46,84 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu. 4. Wyznacza się tereny komunikacji: 1) istniejącą drogę powiatową , klasy zbiorczej ?Z?, o powierzchni 1,96 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDP. Szerokość drogi 20 m w liniach rozgraniczających, 2) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej ?L?, o powierzchni 2,03 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG. Szerokość drogi 15,0 m w liniach rozgraniczających, 3) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni 1,54 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW. Szerokość drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających. § 4. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr 2. 1. Wyznacza się tereny na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w obrębie terenów rolnych na działkach nr: 199, 200, 821, 205, 241, 121/24, 367/5, 367/6, 379/5, 356/2, 492/1 - obręb Żelechowo, oznaczone na rysunkach planu symbolem E /RP dla którego ustala się: 1) lokalizację do dziewięciu siłowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 3 MW, o łącznej mocy do 27 MW, wraz z placami manewrowymi i drogami dojazdowymi, o łącznej powierzchni terenu 2,27 ha. Pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod siłownie wiatrowe, place manewrowe i drogi dojazdowe o powierzchni 11,83 ha, będzie użytkowany rolniczo, 2) dopuszcza się budowę wież o monolitycznej konstrukcji rurowej o wysokości wieży (masztu) ? do 140 m od poziomu terenu, a wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu ? do 180 m, 3) odległość pomiędzy siłowniami wiatrowymi ? minimum 350 m, 4) zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od: a) zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi ? 500 m, b) terenów rekreacyjnych i sportowych - 800 m, c) obiektów kubaturowych niemieszkalnych ? 100 m,

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany Strona 2

d) istniejących i projektowanych obszarów chronionych (Zespół Przyrodniczo ? Krajobrazowy, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, korytarz ekologiczny Doliny Odry Północny ) ? 200 m, e) terenów leśnych ? 200 m, f) dróg o nawierzchni utwardzonej ? 100 m, g) linii elektroenergetycznych średnich napięć ? trzy długości ramienia wirnika, 5) dojazd do terenu siłowni wiatrowych: a) drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do pól, b) wyznacza się drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych, o szerokości minimum 4,00 m w liniach rozgraniczających, o łącznej powierzchni 0,65 ha. 6) siłownie wiatrowe - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce (kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i kolorystyce siłowni w obszarze opracowania. 7) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach siłowni wiatrowych, za wyjątkiem symbolu producenta, 8) konstrukcja siłowni wiatrowych winna posiadać zabezpieczenia odgromowe, zabezpieczenie przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem prądem elektrycznym, oraz wyposażona w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, 9) oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków nawigacyjnych, 10) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskich, zgodnie z przepisami odrębnymi, 11) dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych, po zakończeniu robót należy przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania.

12) każdy etap prac projektowych winien być zgłaszany do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie podając dane o powstałych przeszkodach i terminie ukończenia budowy inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 43,83 ha ? oznaczone na rysunku planu symbolem RP dla których ustala się: 1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, z wyłączeniem stałych dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych, 2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych. Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów. 3. Wyznacza się tereny komunikacji: 1) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej ?L? o powierzchni w granicach opracowania 0,37 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG. Szerokość drogi 15,0 m w liniach rozgraniczających. 2) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni w granicach opracowania 0,20 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW. Szerokość drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających. § 5. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego 1. Ustala się dla terenu planu: 1) w przypadku nie eksploatowania siłowni wiatrowych przez okres powyżej jednego roku, siłownie należy usunąć i przywrócić pierwotną rolniczą funkcję terenu, 2) zachować istniejące cieki i kanały, oczka wodne, zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do pól i w zagłębieniach terenu, oraz konfigurację terenu, 3) zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla gabaryty siłowni),

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany

Strona 3

4) obiekty techniczne kubaturowe (przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni wiatrowych. 2. Obowiązek prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania inwestycji na środowisko a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania oraz poziom hałasu. Sposób i zakres działań ratunkowych w celu usunięcia zagrożeń stwierdzonych w wyniku prowadzonego monitoringu szkód wywołanych funkcjonowaniem siłowni wiatrowych należy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 3. Budowa siłowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne objęte strefą ?WII? i ?WIII? ochrony stanowisk archeologicznych. Dla strefy ?WII? - częściowej ochrony stanowisk archeologicznych - ustala się: 1) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji Służby Ochrony Zabytków, współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, 2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków. Dla strefy ?WIII? ograniczonej ochrony konserwatorskiej - ustala się: a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, i innych związanych z pracami ziemnymi

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków. § 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.Ustala się dla terenu planu: 1. Siłownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani odprowadzenia ścieków. 2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się: 1) inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 2) zachować istniejące kanały melioracyjne (kanał Żelechowo1, Żelechowo2) tereny zmeliorowane i istniejące stosunki wodne. W przypadku kolizji z projektowanymi siłowniami wiatrowymi dopuszcza się przebudowę istniejących systemów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 3) umożliwić wykonanie robót inwestycyjnych w zakresie odbudowy i budowy nowych urządzeń melioracyjnych oraz ich konserwacji i remontów. 3. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 1) zachowuje się istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średnich napięć (SN), 2) energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi SN do istniejących stacji elektroenergetycznych WN/SN (GPZ) w Widuchowej i w Chojnie lub do Krajnika (gmina Gryfino). Wariantowo dopuszcza się przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej w siłowniach wiatrowych projektowanymi liniami kablowymi SN do projektowanych stacji kontenerowych rozdzielczych SN/SN zlokalizowanych w sąsiedztwie siłowni wiatrowych i dalej liniami kablowymi SN do istniejące stacji elektroenergetycznej WN/SN (GPZ).

3) projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w sąsiedztwie linii rozgraniczenia komunikacji publicznej i liniach rozgraniczenia komunikacji wewnętrznej. Dopuszcza się połączenie siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami. 4. Na terenie objętym planem dopuszcza się projektowanie pozostałych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Projektowane sieci zaleca się prowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej.

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany

Strona 4

Rozdział 3. Ustalenia końcowe § 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego nie stanowiących zwartego kompleksu, na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 2,27 ha, w tym 0,46 ha gruntów ornych klasy R IIIa, 0,78 ha gruntów ornych klasy R IIIb, 1,03 ha gruntów ornych klasy R IVa: 1) pod fundamenty siłowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi, (przyjmując pod lokalizację jednej siłowni: fundament 30 m x30 m, pod plac manewrowy 900 m2) - 1,62 ha 2) pod drogi dojazdowe do siłowni ? (przyjmując szerokość drogi do 4,50 m) - 0,65 ha, § 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów przeznaczonych pod siłownie wiatrowe, place manewrowe i drogi dojazdowe w wysokości - 30 %, dla pozostałych terenów (tereny rolne) ? 0 %. § 9. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa.

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik1.jpg zal 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik2.jpg zal 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik3.jpg zal 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik4.doc Załącznik nr 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/353/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 r. Zalacznik5.doc Załącznik nr 5

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany

Strona 6

Uzasadnienie Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8, poz. 717 ze zmianami) zostały przeprowadzone procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z Uchwały Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo pod lokalizację siłowni wiatrowych. W ustawowym terminie przyjmowane były wnioski do projektu miejscowego planu, następnie projekt planu został zaopiniowany przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Po zakończeniu terminów opiniowania i uzgadniania projekt planu wyłożono do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętym rozwiązaniem w projekcie planu. W ustawowym terminie nie zgłoszono uwag do projektu planu. Plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/170/2008 Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r. Zgodnie z art. 46 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) została przeprowadzona strategia ocena oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 42 pkt. 2 informuje się, że do projektu planu nie zgłoszono uwag i do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi od społeczeństwa. Na podstawie art. 55 ust. 3 przedstawia się podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu: 1) przy sporządzeniu projektu planu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych, zachowując w ten sposób zgodność ustaleń planu ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2) w opracowywanym projekcie planu uwzględniono wytyczne zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. 3) w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 4) do projetku planu nie zgłoszono uwag i do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi. 5) ustalenia planu nie będą transgranicznie oddziaływały na środowisko. 6) monitoring skutków realizacji postanowień miejscowego planu prowadzony będzie w zakresie oceny zgodności projektowych inwestycji z ustaleniami planu na etapie realizacji oraz użytkowania inwestycji. Po uchwaleniu, uchwała Rady Gminy Widuchowa wraz z dokumentacją planistyczną zostaną przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: LXIKQ-HANIS-IAZHK-FZMMD-QSTPT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1286

  uchwała nr XXI/225/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2196

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 20 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.435

  uchwała nr XXXIX/385/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ?Czarna - Pastwiska? położonego w miejscowości Czarna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.47.1037

  uchwała nr XLI/313/10 Rady Gminy Ostrów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I-2/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/05 terenu położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2604

  uchwała Nr L/276/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Świeszyno w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2603

  uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/ 233/10 Rady Gminy Świeszyno w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Świeszyno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2602

  uchwała Nr XLIV/233/10 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie nadawania nazw ulic i placów w miejscowościach gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2601

  uchwała Nr LXV/457/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2600

  uchwała Nr LXV/451/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.