Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3360

Tytuł:

uchwała nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-22
Organ wydający:Zarząd Powiatu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 3360
Hasła:

UCHWAŁA NR 62 ZARZĄDU POWIATU W LEGIONOWIE z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala co następuje: § 1. 1)W tabeli Nr 1 ? Planowane dochody budżetu na 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2)W tabeli Nr 2 ? Planowane wydatki budżetu na 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3)W tabeli Nr 3 ? Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4)W załączniku Nr 3 ? Dotacje udzielone w 2010 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5)W tabeli Nr 3b ? Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. stanowiącej załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 224/XXXVIII/09 Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Starosta Jan Grabiec ............................. Wicestarosta Janusz Kubicki ............................. Członek Waldemar Jaroń .............................. Członek Paweł Kownacki .............................. Członek Anna Mateuszczyk ..............................

Id: YHFYK-ATZAP-UZOBD-CJFYK-MUUQU. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010 r. Zalacznik1.ods

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010 r. Zalacznik2.ods

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010 r. Zalacznik3.ods

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010 r. Zalacznik4.ods

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010 r. Zalacznik5.ods

Id: YHFYK-ATZAP-UZOBD-CJFYK-MUUQU. Podpisany

Strona 2

INFORMACJA DO UCHWAŁY 1)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntamii nieruchomościami zwiększenie o łączną kwotę 352.001 zł ? dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: a) Nr 55 z dnia 30.04.2010 r. na kwotę 70.000 zł - z przeznaczeniemna zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy dnia 7 września 2007 r. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych; b) Nr 81 z dnia 31.05.2010 r. na kwotę 204.700 zł - z przeznaczeniemna uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Legionowskiego Nr GN.7222/197/05/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.za nieruchomość zajętą pod drogi publiczne; c) Nr 70 z dnia 24.05.2010 r. na kwotę 77.301 zł ? z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Legionowskiego Nr G.7222/82/05/10 z dnia 17 marca 2010 r. za nieruchomość zajętą pod drogi publiczne; 2)Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie o kwotę 62 zł dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2010 z dnia 14 maja 2010 r. Zmniejszenie planu następuje w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.; 3)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów o kwotę 940 zł ? dotyczy zawartego porozumienia z Powiatem Grajewskim na dotację, której przeznaczeniem będzie świadczenie socjalne dla nauczyciela; 4)Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie o kwotę 90.000 zł ? rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci przebywających na terenie Powiatu Legionowskiego z terenów zalanych w wyniku powodzi w Gminie Gąbin; 5)Dział 801 Oświata i wychowanie, przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej na realizację porozumień między powiatami w kwocie 1.840 zł w tym: a) zmiany w ramach rozdz. 80130 Szkoły zawodowe : - zmniejszenie planu wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w PZPS w Legionowie o kwotę 900 zł, - zwiększenie planu w grupie wydatków dotacje na zadania bieżące o kwotę 900 zł z przeznaczeniem dla powiatu Węgrowskiego na pokrycie wydatków związanych z zajęciami z teoretycznych przedmiotów zawodowych (uczeń z PZSP w Legionowie); b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 940 zł w rozdz. 80195 Pozostała działalność dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela będącego na świadczeniu emerytem w Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie; 6)Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł ? zwiększenie planu wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci na terenie Powiatu Legionowskiego (z terenów zalanych w wyniku powodzi) z Gminy Gąbin i Słubice w czerwcu br.

Id: YHFYK-ATZAP-UZOBD-CJFYK-MUUQU. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174

  uchwała nr 150/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.433

  uchwała nr 165/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2823

  porozumienie Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania zadania pomiędzy zarządcami dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3075

  uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.4431

  porozumienie nr IDR.273.8.2011.MN Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez gminę Wieliszew zadań bieżącego utrzymania gróg kategorii powiatowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3359

  uchwała nr 51/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3358

  uchwała nr 50/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3357

  uchwała nr 74/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3356

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 kwietnia 2010r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. zawarty dnia 9 kwietnia 2010 r. pomiędzy: Zarządem Powiatu Kozienickiego reprezentowanym przez: Starostę ? mgr Janusza Stąpora Wicestarostę ? Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ?Powierzającym? a Gminą Kozienice reprezentowaną przez Burmistrza ? mgr inż. Tomasza Śmietankę zwanym dalej ?Przyjmującym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3355

  porozumienie nr 6/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.