Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3362

Tytuł:

uchwała nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok celem zaopiniowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-22
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Kozienicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 3362
Hasła:

UCHWAŁA Nr 205/2010 ZARZĄDU POWIATU W KOZIENICACH z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok celem zaopiniowania. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kozienicach uchwala, co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków za 2009 rok, sprawozdanie z realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, sprawozdanie z wykonania zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, zgodnie z załącznikami. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik do uchwały nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOZIENICKIEGO ZA 2009 ROK Budżet powiatu kozienickiego w 2009 roku kształtował się następująco: Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2009r. wyniósł 46.594.699,00zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł 49.111.101,68zł co stanowi 105,40%. Wykonanie dochodów za 2009 rok wynosi 45.133.816,45zł, co stanowi 91,90% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane dochody w 2009 roku stanowią 103,68% dochodów za 2008 rok. Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: subwencja ogólna w kwocie 19.447.928,00zł co stanowi 43,09% dochodów ogółem, realizacja w 100%,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej plan 5.999.790,00zł, wykonanie 5.998.864,93zł, co stanowi 99,98%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne plan 741.819,00zł, wykonanie 741.747,35zł, dochody własne powiatu plan 21.777.364,68zł, wykonanie 17.823.501,66zł, co stanowi 81,84% planu rocznego po zmianach, a 39,49% zrealizowanych dochodów ogółem. Głównymi źródłami dochodów własnych są: wpływy z tytułu udziału w PIT (10,25%), plan 7.414.510,00zł, wykonanie 6.739.801,00zł, co stanowi 90,90% planu, wpływy z tytułu udziału w CIT (1,40%), plan 560.000,00zł, wykonanie 419.137,17zł, co stanowi 74,85% planu, dotacje rozwojowe na inwestycje drogowe w ramach RPOWM plan 3.773.459,90zł wykonanie 2.468.967,44zł, co stanowi 65,43%. W 2009 roku powiat otrzymał dotacje z budżetu UE w formie zaliczek na przebudowę dwóch dróg Ursynów-Aleksandrówka i Magnuszew-Moniochy, na 31 grudnia 2009r. pozostała należność z tytułu rozliczenia wykonanych zadań w kwocie 255.000,46zł. Natomiast na zaplanowaną w budżecie przebudowę drogi Studzianki Pancerne ? Ryczywół w 2009 roku został złożony i przyjęty do realizacji wniosek, a umowa została podpisana w 2010 roku, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., plan 3.857.320,00zł, wykonanie 3.822.696,34zł, co stanowi 99,10%, z tego: na inwestycje drogowe i remonty ? 1.875.493,09zł, na inwestycje i wyposażenie dla szpitala powiatowego ? 350.000,00zł, na inwestycje i wyposażenie dla KPPSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kozienicach 425.470,43zł, na inwestycje w jednostkach oświatowych 130.000,00zł, na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane na podstawie porozumień 708.732,82zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej plan 1.474.000,00zł, wykonanie 1.287.493,60zł, co stanowi 87,35%, wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 646.682,00zł, wykonanie 495.034,12zł co stanowi 76,55% (sprzedaży lokali w hotelu pielęgniarek dokonano z bonifikatą 80%), odsetki od lokat na rachunkach bankowych plan 302.500,00zł, wykonanie 234.102,20zł, co stanowi 77,39%, odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach plan 1.107.792,00zł, wykonanie 1.093.918,42zł, co stanowi 98,75%, z powodu braku zainteresowania nie funkcjonowało w roku budżetowym Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP w Garbatce Letnisko powołane przez Radę Powiatu w miesiącu czerwcu 2009 roku (zerowe wykonanie dochodów i wydatków), plan dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Garbatce Letnisko został wykonany w 28,99% z powodu braku zainteresowana bazą noclegową na zaplanowaną kwotę 60.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 17.393,18zł które zostały w całości wydatkowane, zmniejszyły się również wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie w internatach (przy ZS Nr 1 w Kozienicach i ZSP w Garbatce Letnisko), na zaplanowaną kwotę 227.620,00zł zrealizowano 161.765,31zł, co stanowi 71,07%, w ciągu roku szkolnego uczniowie zrezygnowali z wyżywienia. Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2009r. wynosił 51.394.699,00zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł 54.007.389,68zł, co stanowi 105,08%. Wykonanie wydatków za 2009 rok wynosi 47.296.589,61zł, co stanowi 87,57% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2009 roku stanowią 111.62% wydatków za 2008 rok.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 13.294.491,31zł, a zrealizowane w kwocie 9.362.321,54zł, co stanowi 70,42%, z tego: na inwestycje drogowe na zaplanowaną kwotę 8.523.965,83zł wydatkowano 6.671.089,88zł, co stanowi 78,26%. Nie zrealizowana została przebudowa drogi Studzianki Pancerne ? Ryczywół ? zaplanowana w ramach dofinansowania z RPOWM oraz przebudowa drogi powiatowej Brzóza-Radom zaplanowana w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Wymienione zadania są zaplanowane do realizacji w 2010 roku; na inwestycje w jednostkach oświatowych na zaplanowaną kwotę 1.944.178,00zł wydatkowano 335.501,59zł, co stanowi 17,26%. Zaplanowane wydatki na budowę hali sportowej przy I LO w Kozienicach na 2009 rok wynoszą 1.

620.000,00zł ? przy współfinansowaniu ze środków funduszy Unii Europejskiej, w roku budżetowym powiat nie otrzymał dofinansowania (wniosek po pozytywnej ocenie formalnej), w 2009 roku ze środków własnych zostało sfinansowane studium wykonalności w kwoce 14.640,00zł, na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia na zaplanowaną kwotę 740.000,00zł wydatkowano środki otrzymane z gmin w wysokości 350.000,00zł z przeznaczeniem na przebudowę oddziału chirurgicznego i zakup sprzętu medycznego, kwota w wysokości 390.000,00zł została zaplanowana ze środków własnych powiatu jako udział własny dotyczący zakupu tomografu komputerowego w ramach RPOWM, lecz projekt nie został przyjęty do realizacji w 2009 roku (planowana całkowita wartość zadania 2.600.000,00zł). Pozostałe odchylenia między planowanymi a wykonanymi wydatkami inwestycyjnymi spowodowane są oszczędnościami wynikającymi z wyboru korzystnych ofert przy zlecaniu zamówień. W dziale 801 ? Oświata i wychowanie w wydatkach bieżących powstałe nieznaczne odchylenia między wielkościami planowanymi a wykonanymi dotyczą głównie projektów oświatowych (POKL, Comenius, Leonardo da Vinci), które realizowane są w roku szkolnym 2009/2010). Zaplanowane wydatki na komisje egzaminacyjne, dokształcanie i doskonalenie nauczyciel zostały zrealizowane do wysokości potrzeb w tym zakresie. Na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 684.137,48zł (na zaplanowaną 964.000,00zł), z tego: odsetki od wyemitowanych obligacji wynoszą 306.975,80zł a spłata poręczonego w 2005 roku kredytu inwestycyjnego dla SPZZOZ w Kozienicach wraz z odsetkami wyniosła 373.161.68zł W 2009 roku dokonano emisji obligacji samorządowych w kwocie 2.000.000,00zł (wg umowy z 2007 roku), a dokonano wykupu obligacji na kwotę 700.000,00zł (wg umowy z 2004 roku). Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 6.700.000,00zł, wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów w roku budżetowym wynosi 14,84% (limit wg art. 170 u.f.p do 60%) Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 2.144.454,80zł (na dzień 31 grudnia 2008r. stanowiły kwotę 1.655.395,56zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń kredytów dla SPZZOZ w Kozienicach wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 11.251.213,23zł W budżecie powiatu na 2009 rok powstał deficyt w kwocie 2.162.773,16zł (na planowany 4.896.288,00zł). Zarząd Powiatu informuje, że w 2009 roku nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jednostek organizacyjnych, do których Nie stosuje się przepisów ustawy ? ordynacja podatkowa na podstawie uchwały nr IV/34/2007 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 stycznia 2007r. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje załącznik Nr 10. Powiat dysponował wielkością Funduszu w kwocie 2.151.817,00zł, wydatkowana została kwota 1.979.104,19zł, tj. 93,41% w stosunku do planu, oszczędności powstały w wyniku korzystnych procedur przetargowych, na koniec roku budżetowego pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 182.259,89zł. Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 11. W roku budżetowym powiat osiągnął kwotę Funduszu w wysokości 956.265,82zł z czego wydatkowano 557.950,47zł (w tym przelewy redystrybucyjne 92.562,24zł na fundusz centralny i fundusz wojewódzki w wysokości 20% przychodów). Pozostała na koniec kwota w wysokości 398.315,35zł będzie przeznaczona na uregulowanie płatności z tytułu realizacji zadania ?Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla III i IV części Gminy Kozienice.

Informuje, że z dniem 31 grudnia 2009r. została zlikwidowana działająca przy Starostwie Powiatowym jednostka organizacyjna prowadzona w formie Gospodarstwa Pomocniczego pod nazwą ?Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?. Zadania zlikwidowanego gospodarstwa przejął Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Przychody i koszty gospodarstwa za 2009 rok stanowiły kwotę 220.701,91zł. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze ? Warsztaty Szkolne, które w 2009 roku osiągnęło przychody w kwocie 50.652,22zł a poniosło koszty działalności w kwocie 47.478,04zł w związku, z czym zysk brutto wynosi 3.174,18zł. Wykaz jednostek powiatowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych obrazuje załącznik nr 12. Na zaplanowaną wielkość dochodów w wysokości 144.579,00zł jednostki osiągnęły 113.528,08zł i kwotę tę w całości przeznaczyły na wydatki bieżące wynikające z planu. Załącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach oraz stanu należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r.

Zaplanowane przychody w wysokości 40.263.932,66zł zrealizowano w 101,14%, tj. w kwocie 40.722.354,07zł Koszty zaplanowano w wysokości 46.842.000,00zł a wykonano w wysokości 47.668.068,25zł, tj. 101,76%. Na dzień 31 grudnia 2009r. SP ZZOZ w Kozienicach osiągnął stratę w wysokości 6.945.714,18zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 27.147.532,79zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.522.952,46zł., a zobowiązania wymagalne 14.298.588,09zł (w tym wobec ZUS 8.502.854,48zł). W załączonej informacji opisane są przyczyny powstania straty oraz wzrostu wielkości zobowiązań w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zobowiązania wymagalne wyniosły 8.713.307,36zł. Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2009 rok dołączono następujące załączniki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2009 rok; Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu powiatu kozienickiego za 2009 rok; Załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego z zakresu administracji rządowej za 2009 rok; Załącznik nr 4- Wykonanie wydatków budżetu powiatu kozienickiego z zakresu administracji rządowej za 2009 rok; Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok - dochody; Załącznik nr 6 - Wykonanie zadań ? dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku; Załącznik nr 7 - Wykonanie zadań ? dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku; Załącznik nr 8 - Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w 2009 roku; Załącznik nr 9 - Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2009 rok;

10. Załącznik nr 10 - Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok; 11. Załącznik nr 11 - Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok; 12. Załącznik nr 12 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2009 rok Dochody w zł

Dział, Rozdział 010 01005 2110 § Wyszczególnienie Plan po zmianach 50 250,00 50 000,00 50 000,00 Wykonanie % wykonania 99,83 100,00 100,00

Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 2360 Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 2360 Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Leśnictwo Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0920 0970 2710 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje rozwojowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa Działalność usługowa 2110 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

50 165,60 50 000,00 50 000,00

01008

250,00 250,00

57,10 57,10

22,84 22,84

01095

-

108,50 108,50

-

020 02001

112 000,00 112 000,00 112 000,00

107 944,36 107 944,36 107 944,36

96,38 96,38 96,38

600 60014

5 709 459,90 5 709 459,90 1 000,00 315 000,00

4 407 020,36 4 407 020,36 559,83 7 000,00 315 000,00

77,19 77,19 100,00

6208 6260

3 773 459,90 55 000,00

2 468 967,44 55 000,00

65,43 100,00

6300

1 565 000,00

1 560 493,09

99,71

700 70005 0470 0750

1 013 682,00 1 013 682,00 370 722,00

937 844,17 937 844,17 9 539,94 420 596,92

92,52 92,52 113,45

0870 2110

275 960,00 117 000,00

74 232,00 116 642,66

26,90 99,69

2360

250 000,00

316 832,65

126,73

710 71013

297 325,00 30 000,00 30 000,00

296 773,44 30 000,00 30 000,00

99,81 100,00 100,00

71014 2110

35 000,00 35 000,00

35 000,00 35 000,00

100,00 100,00

71015 2110

232 325,00 232 325,00

231 773,44 231 773,44

99,76 99,76

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 75011 2110 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 0420 0690 0870 0920 0970 75045 2110 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) Wpływy z tyt.

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Gminy Kozienice) Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zarządzanie kryzysowe 6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 758 75801 2920 75802 2760 75803 2920 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10,25% Podatek dochodowy od osób prawnych 1,40% Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 123 750,00 147 044,00 147 044,00 1 766 933,73 147 042,00 147 042,00 83,20 100,00 100,00

75020

1 924 000,00 1 474 000,00 300 000,00 150 000,00 35 706,00 35 706,00

1 572 337,60 1 287 493,60 4 280,19 257,50 224 091,17 56 215,14 35 704,13 35 704,13

81,72 87,35 74,70 37,48 99,99 99,99

75075 0830 0960 0970 754 75411 0920 2110

17 000,00 5 000,00 4 000,00 8 000,00 3 821 182,00 3 770 782,00 3 350 782,00

11 850,00 500,00 2 350,00 9 000,00 3 818 690,60 3 772 819,61 2 050,27 3 350 769,91

69,71 58,75 112,50 99,93 100,05 100,00

2310

70 293,00

70 292,49

100,00

6260

40 000,00

40 000,00

100,00

6300

309 707,00

309 706,94

100,00

75414

400,00 400,00

399,99 399,99

100,00 100,00

75421

50 000,00 50 000,00

45 471,00 45 471,00

90,94 90,94

756

8 024 510,00

7 225 654,92

90,04

75618 0490

50 000,00 50 000,00

66 716,75 66 716,75

133,43 133,43

75622

7 974 510,00 7 414 510,00 560 000,00 19 447 928,00 16 479 705,00 16 479 705,00 78 852,00 78 852,00 2 049 653,00 2 049 653,00

7 158 938,17 6 739 801,00 419 137,17 19 447 928,00 16 479 705,00 16 479 705,00 78 852,00 78 852,00 2 049 653,00 2 049 653,00

89,77 90,90 74,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75832 2920 801 80120 0690 0870 0920 0970 2130 6208 6300

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy egzaminów maturalnych) Dotacje rozwojowe Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Licea profilowane Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych dochodów Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0920 8538 Pozostałe odsetki Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0920 0970 2110 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

839 718,00 839 718,00 1 742 258,00 1 440 248,00 910,00 14 338,00 1 275 000,00 150 000,00

839 718,00 839 718,00 361 652,92 48 970,15 332,00 74,20 1 319,61 2 955,29 14 289,05 30 000,00

100,00 100,00 20,76 3,40 324,76 99,66 20,00

80123 0970 2130 80130 0690 0830 0920 0970 0979 2008 2009 2130 6300

542,00 42,00 500,00 234 528,00 486,00 114 793,35 8 897,65 3 051,00 100 000,00

500,76 11,57 489,19 311 376,58 929,51 2 459,02 2 460,65 944,64 124 928,19 74 655,21 1 960,25 3 039,11 100 000,00

92,39 27,55 97,84 132,77 194,37 65,03 22,03 99,61 100,00

8538

7 300,00

-

-

80140

27 000,00 27 000,00 39 940,00 39 940,00

5,62 5,62 799,81 799,81

-

80146 0970 80195

2,00 -

851 85111

2 277 922,00 350 000,00 350 000,00

2 277 921,80 350 000,00 350 000,00

100,00 100,00 100,00

85156 2110

1 927 922,00 1 927 922,00

1 927 921,80 1 927 921,80

100,00 100,00

852 85201

2 783 634,78 498 211,00 8 211,00

2 860 568,76 561 485,65 437,04 430,74 8 211,00

102,76 112,70 100,00

2130

8 000,00

8 000,00

100,00

zadań własnych powiatu (na osiągnięcie standardów) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot.

P

l

a

c

w

ki Socjalizacyjnej PANDA) Domy pomocy społecznej 0830 0870 0920 0970 2130 85204 2320 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki fin z UM Kozienice dot. WTZ) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów (2,5%) Powiatowe urzędy pracy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0830 0920 0970 6430 85406 0920 0970 85410 0830 0970 85417 0830 0920 926 92601 6300 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 482 000,00 544 406,87 112,95

85202

1 828 472,00 1 107 792,00 10 000,00 710 680,00 73 000,00 73 000,00

1 812 090,13 1 093 918,42 50,50 1 063,64 6 377,57 710 680,00 105 005,95 105 005,95

99,10 98,75 63,78 100,00 143,84 143,84

85218 2008 2009 2130 85295 2120

353 551,78 330 789,40 17 512,38 5 250,00 30 400,00 30 400,00

351 736,88 329 065,75 17 421,13 5 250,00 30 250,15 30 250,15

99,49 99,48 99,48 100,00 99,51 99,51

853 85311 2310

531 820,00 59 320,00 59 320,00

532 657,86 59 320,00 59 320,00

100,16 100,00 100,00

85321 2110

65 400,00 65 400,00

65 400,00 65 400,00

100,00 100,00

85324 0970 85333 0870 0920 0970 2690

20 000,00 20 000,00 387 100,00 387 100,00

20 236,00 20 236,00 387 701,86 80,50 257,28 264,08 387 100,00

101,18 101,18 100,16 100,00

854 85403

509 380,00 221 760,00 32 000,00 2 500,00 560,00 186 700,00 227 620,00 227 500,00 120,00 60 000,00 60 000,00 666 000,00 666 000,00 333 000,00

376 059,93 196 002,23 26 387,11 702,12 433,00 168 480,00 899,21 360,10 539,11 161 765,31 161 659,61 105,70 17 393,18 17 392,50 0,68 666 000,00 666 000,00 333 000,00

73,83 88,38 82,46 28,08 77,32 90,24 71,07 71,06 88,08 28,99 28,99 100,00 100,00 100,00

samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Razem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 333 000,00 49 111 101,68 333 000,00 45 133 816,45 100,00 91,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r. Wykonanie wydatków budżetu powiatu kozienickiego za 2009 rok Wydatki w zł

Dział, Rozdział 010 01005 020 02001 02002 § Wyszczególnienie Plan po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 215 000,00 112 000,00 112 000,00 103 000,00 2 000,00 101 000,00 10 710 365,42 10 610 365,42 15 000,00 706 000,00 49 722,00 113 000,00 18 200,00 7 095,00 269 123,00 28 000,00 883 899,59 1 576,00 35 700,00 1 600,00 2 600,00 3 000,00 23,00 10 300,00 19 168,00 8 380,00 8 513,00 5 500,00 3 974 600,00 3 773 459,90 665 905,93 10 000,00 Wykonanie % wykonania 100,00 100,00 100,00 94,98 97,19 97,19 92,57 34,16 93,73 82,59 82,42 97,19 99,73 100,00 97,29 95,86 99,34 99,60 88,54 99,97 100,00 98,54 84,83 88,03 84,39 100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 99,18 84,45 72,19 72,19 100,00

Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50 000,00 50 000,00 50 000,00 204 205,62 108 854,33 108 854,33 95 351,29 683,20 94 668,09 8 845 192,07 8 745 192,07 14 578,87 704 096,30 49 721,67 109 939,65 17 446,24 7 048,00 268 059,01 24 790,87 883 652,28 1 576,00 35 179,36 1 357,24 2 288,76 2 531,62 23,00 10 299,00 19 167,43 8 380,00 8 512,13 5 454,76 3 356 421,62 2 723 967,90 480 700,36 10 000,00

600 60014

60016

Drogi publiczne gminne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwe-

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100,00 100,00

stycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 63095 Turystyka Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 710 71013 71014 71015 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75019 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady powiatów 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 117 000,00 117 000,00 286,00 1 684,00 18 700,00 59 132,00 3 815,00 24 896,00 1 844,00 6 643,00 297 325,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00 232 325,00 330,00 68 550,00 72 326,00 10 550,00 24 139,00 2 760,00 1 440,00 8 830,00 720,00 600,00 60,00 22 500,00 630,00 1 400,00 2 030,00 850,00 4 510,00 4 141,00 1 000,00 1 050,00 3 909,00 7 737 747,00 147 044,00 115 197,00 8 440,00 17 881,00 2 676,00 2 850,00 369 000,00 352 000,00 8 000,00 3 000,00 3 500,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 116 642,66 116 642,66 285,11 1 683,58 18 700,00 58 776,07 3 815,00 24 896,00 1 844,00 6 642,90 296 773,44 30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00 231 773,44 330,00 68 522,00 72 308,46 10 545,57 24 135,42 2 751,81 1 440,00 8 811,71 720,00 596,58 52,00 22 131,85 624,00 1 398,22 2 007,60 840,00 4 506,84 4 141,00 970,00 1 036,50 3 903,88 6 613 403,14 147 042,00 115 196,32 8 439,82 17 880,07 2 675,79 2 850,00 363 099,16 351 164,54 7 930,11 2 559,91 894,98 99,69 99,69 99,69 99,98 100,00 99,40 100,00 100,00 100,00 100,00 99,81 100,00 100,00 100,00 100,00 99,76 100,00 99,96 99,98 99,96 99,99 99,70 100,00 99,79 100,00 99,43 86,67 98,36 99,05 99,87 98,90 98,82 99,93 100,00 97,00 98,71 99,87 85,47 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 98,40 99,76 99,13 85,33 25,57 -

700 70005

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75020 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Starostwa powiatowe 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75045 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00 500,00 7 037 997,00 19 000,00 4 530,00 4 116 900,00 283 000,00 624 700,00 97 000,00 1 000,00 43 500,00 575 000,00 165 000,00 73 779,00 4 000,00 473 267,00 22 000,00 30 000,00 40 000,00 2 500,00 3 700,00 42 000,00 12 000,00 32 000,00 98 621,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 41 500,00 13 000,00 124 000,00 80 000,00 35 706,00 13 919,00 1 550,00 250,00 10 200,00 1 283,00 3 885,00 4 000,00 45,00 69,00 505,00 118 000,00 20 000,00 98 000,00 30 000,00 21 293,00 8 707,00 3 841 182,00 3 770 782,00 161 904,00 76 084,00 2 628,00

549,62 5 923 607,83 18 265,06 1 124,12 3 485 581,17 247 250,92 522 895,34 84 709,19 43 080,00 556 227,30 137 043,90 23 158,62 2 096,00 431 582,31 17 816,88 26 816,36 23 526,61 2 103,00 26 514,73 1 011,46 20 378,30 98 621,00 2 355,63 5 395,13 20 297,16 12 121,18 71 718,25 41 918,21 35 704,13 13 919,00 1 549,38 249,90 10 200,00 1 282,77 3 885,00 4 000,00 44,10 68,99 504,99 114 248,87 16 524,89 97 723,98 29 701,15 20 999,89 8 701,26 3 816 640,33 3 770 769,34 161 903,16 76 083,24 2 627,52

54,96 84,17 96,13 24,82 84,67 87,37 83,70 87,33 99,03 96,74 83,06 31,39 52,40 91,19 80,99 89,39 58,82 84,12 63,13 8,43 63,68 100,00 47,11 89,92 48,91 93,24 57,84 52,40 99,99 100,00 99,96 99,96 100,00 99,98 100,00 100,00 98,00 99,99 100,00 96,82 82,62 99,72 99,00 98,62 99,93 99,36 100,00 100,00 100,00 99,98

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75414 75421 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8080 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 80102 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

2 131 724,00 384 908,00 174 537,00 103 531,00 14 527,00 1 920,00 300,00 91 652,00 84 446,00 1 200,00 500,00 4 932,00 44 536,00 2 910,00 16 545,00 63 621,00 5 161,00 7 007,00 17 024,00 12 750,00 2 960,00 769,00 2 001,00 7 596,00 86,00 1 000,00 2 316,00 349 707,00 400,00 400,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 964 000,00 400 000,00 4 000,00 396 000,00 564 000,00 564 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 574 308,00 348 369,00 23 350,00 237 865,00 16 091,00 41 026,00 6 757,00

2 131 723,29 384 907,50 174 536,50 103 531,00 14 526,06 1 919,40 300,00 91 651,07 84 445,57 1 199,97 499,84 4 932,00 44 535,61 2 909,44 16 545,00 63 620,92 5 160,60 7 006,39 17 022,38 12 750,00 2 959,90 769,00 2 000,08 7 596,00 85,90 1 000,00 2 315,06 349 706,94 399,99 399,99 45 471,00 30 000,00 15 471,00 684 137,48 310 975,80 4 000,00 306 975,80 373 161,68 373 161,68 13 116 217,75 348 368,00 23 350,00 237 865,00 16 091,00 41 026,00 6 757,00

100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 99,95 100,00 99,88 100,00 99,96 100,00 100,00 100,00 64,96 100,00 77,36 70,97 77,74 100,00 77,52 66,16 66,16 84,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

758 75818

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80120 Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80123 Licea profilowane 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

7 650,00 200,00 600,00 400,00 160,00 600,00 180,00 12 930,00 460,00 100,00 549 479,00 38 420,00 364 680,00 31 579,00 67 215,00 10 625,00 12 260,00 300,00 600,00 430,00 180,00 22 520,00 500,00 170,00 7 345 457,00 522 980,00 13 900,00 3 664 031,00 257 603,00 571 937,00 90 112,00 4 000,00 73 829,00 12 000,00 160 500,00 6 500,00 2 250,00 38 700,00 4 300,00 3 150,00 9 050,00 6 200,00 4 540,00 202 090,00 1 750,00 8 300,00 60 000,00 1 275 000,00 345 000,00 7 735,00 97 740,00 500,00 60 451,00 4 166,00 10 111,00

7 650,00 199,00 600,00 400,00 160,00 600,00 180,00 12 930,00 460,00 100,00 549 479,00 38 420,00 364 680,00 31 579,00 67 215,00 10 625,00 12 260,00 300,00 600,00 430,00 180,00 22 520,00 500,00 170,00 5 468 594,88 415 790,00 12 113,68 3 528 436,04 257 601,21 555 430,50 86 501,73 3 307,57 73 826,75 11 805,57 160 134,34 5 592,08 2 209,00 37 620,49 4 249,88 3 128,02 9 007,49 5 759,95 4 527,48 202 089,21 1 724,46 8 269,22 57 095,21 14 640,00 7 735,00 92 024,81 396,85 60 450,11 4 165,61 9 800,90

100,00 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 74,45 79,50 87,15 96,30 100,00 97,11 95,99 82,69 100,00 98,38 99,77 86,03 98,18 97,21 98,83 99,30 99,53 92,90 99,72 100,00 98,54 99,63 95,16 4,24 100,00 94,15 79,37 100,00 99,99 96,93

80111

4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80130 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4269 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4438 Różne opłaty i składki 4439 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 646,00 450,00 2 100,00 100,00 6 200,00 1 000,00 330,00 2 400,00 120,00 150,00 100,00 124,00 4 792,00 2 000,00 1 000,00 6 593 532,00 624 150,00 85 103,00 3 647 155,00 259 423,00 609 470,00 4 294,21 344,79 94 739,00 738,72 57,28 6 440,00 12 173,00 36 273,86 2 291,14 129 493,00 6 402,95 360,05 390,00 7 000,00 62 319,47 9 662,53 197 801,00 6 000,00 59 527,00 3 843,00 155 437,00 790,48 381,52 4 400,00 8 000,00 11 100,00 85,00 15,00 15 317,00 4 550,00 5 100,00 900,00 218 411,00

1 566,12 150,22 2 099,99 12,60 4 620,48 32,78 22,00 563,27 97,76 140,91 123,98 4 791,30 1 990,58 999,35 6 153 545,56 474 494,00 82 764,69 3 504 548,50 259 421,31 567 906,87 2 755,12 72,32 87 548,25 488,46 12,84 6 439,62 12 145,00 25 437,47 476,29 128 805,75 5 020,85 131,83 380,04 6 727,34 42 019,64 6 103,29 171 387,67 6 000,00 59 452,70 1 900,00 141 820,16 789,86 380,74 4 312,57 7 119,08 10 887,43 14 446,64 4 533,67 218 410,09

95,15 33,38 100,00 12,60 74,52 3,28 6,67 23,47 81,47 93,94 99,98 99,99 99,53 99,94 93,33 76,02 97,25 96,09 100,00 93,18 64,16 20,98 92,41 66,12 22,42 99,99 99,77 70,13 20,79 99,47 78,41 36,61 97,45 96,10 67,43 63,16 86,65 100,00 99,88 49,44 91,24 99,92 99,80 98,01 88,99 98,08 94,32 99,64 100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych80134 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 80145 80146 Komisje egzaminacyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4300 Zakup usług pozostałych 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4438 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 851 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ochrona zdrowia

5 658,00 3 298,00 1 436,84 58,16 27 900,00 4 651,82 4 147,18 252 943,00 3 500,00 367 667,00 25 303,00 257 923,00 11 002,00 47 973,00 7 992,00 3 974,00 200,00 200,00 170,00 12 810,00 120,00 27 000,00 2 800,00 500,00 18 000,00 1 000,00 2 700,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 123 416,00 30 000,00

5 658,00 3 278,25 1 226,03 32,20 27 851,09 4 217,78 110,74 252 941,38 3 090,00 367 659,00 25 303,00 257 923,00 11 002,00 47 973,00 7 992,00 3 974,00 192,00 200,00 170,00 12 810,00 120,00 2 240,00 2 240,00 49 813,57 17 868,00

100,00 99,40 85,33 55,36 99,82 90,67 2,67 100,00 88,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,00 100,00 100,00 100,00 100,00 22,40 22,40 40,36 59,56

24 362,00 1 865,00 4 023,00 643,00 100,00 60 133,00 2 290,00 111 648,00 8 230,00 4 432,00 15 070,00 750,00 8 900,00 238,00 940,00 60 508,00 200,00 80,00 6 600,00 5 700,00 2 667 922,00

22 041,41 1 865,00 3 643,06 370,83 35,27 2 050,00 1 940,00 84 492,93 7 848,24 8 002,47 2 347,52 188,00 60 502,06 133,62 5 471,02 2 277 921,80

90,47 100,00 90,56 57,67 35,27 3,41 84,72 75,68 95,36 53,10 26,38 20,00 99,99 66,81 82,89 85,38

85111

Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4570 Odsetki od nietermnowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

740 000,00 350 000,00

350 000,00 350 000,00

47,30 100,00

390 000,00

-

-

85156

1 927 922,00 1 927 888,00 34,00 5 092 512,26 1 314 499,00 78 000,00

1 927 921,80 1 927 887,80 34,00 4 730 614,24 1 242 832,95 27 600,00

100,00 100,00 100,00 92,89 94,55 35,38

852 85201

Opieka społeczna Placówki opiekuńczo ? wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

770,00 34 444,00 719 700,00 51 330,00 112 760,00 17 190,00 360,00 49 047,00 66 810,00 6 425,00 5 000,00 66 465,00 16 770,00 750,00 50 250,00 650,00 1 050,00 2 730,00 360,00 30 168,00 400,00 1 200,00 1 250,00 620,00 2 136 434,48 1 500,00 1 129 000,00 76 813,00 184 333,00 29 032,00 500,00 113 327,00 141 700,00 24 786,00 190 671,00 17 100,00 3 700,00 47 500,00 700,00 2 628,00 4 300,00

770,00 13 324,78 719 666,94 51 320,90 112 759,80 17 189,45 360,00 49 038,87 66 801,99 6 424,14 4 986,43 66 456,65 16 762,30 745,00 50 236,53 648,00 1 044,73 2 721,28 354,50 30 167,84 388,89 1 200,00 1 246,35 617,58 2 102 976,00 460,72 1 127 783,68 76 812,37 182 325,24 28 855,00 107 847,45 140 465,70 22 089,47 189 377,14 17 082,26 3 020,00 46 676,79 672,00 2 365,71 4 132,08

100,00 38,69 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 99,98 99,99 99,99 99,73 99,99 99,95 99,33 99,97 99,69 99,50 99,68 98,47 100,00 97,22 100,00 99,71 99,61 98,43 30,71 99,89 100,00 98,91 99,39 95,16 99,13 89,12 99,32 99,90 81,62 98,27 96,00 90,02 96,09

85202

Domy pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar-

nej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85204 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne -zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3118 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4368 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 4 600,00 59 893,00 639,00 2 400,00 1 250,00 4 400,00 45 162,48 50 000,00 901 964,78 60 000,00 399,52 4 532,00 59 893,00 638,92 2 398,00 1 074,85 4 178,10 29 896,00 50 000,00 675 422,80 42 477,42 79,90 98,52 100,00 99,99 99,92 85,99 94,96 66,20 100,00 74,88 70,80

809 964,78 2 000,00 30 000,00 701 614,00 1 000,00 34 732,89 6 129,33 201 750,00 32 266,00 5 694,00 15 000,00 35 000,00 5 182,45 914,55 5 150,00 791,35 139,65 80 325,00 14 175,00 4 000,00 17 231,69 3 040,89 2 000,00 1 800,00 600,00 15 000,00 146 790,07 25 904,13 1 000,00 410,55 72,45 2 000,00 561,00 99,00 5 000,00 1 464,00 2 536,00 2 000,00 6 000,00 605,20 106,80

608 259,16 24 686,22 671 552,69 700,00 34 732,89 6 129,33 196 154,91 31 807,00 5 613,00 14 402,34 31 538,79 5 066,84 894,15 4 959,60 779,28 137,52 80 325,00 14 175,00 3 391,29 16 553,81 2 921,26 1 440,00 681,49 322,00 13 575,97 146 644,77 25 878,49 59,78 396,28 69,93 1 074,32 486,52 85,86 3 727,34 1 342,00 1 097,89 6 000,00 566,69 100,00

75,10 82,29 95,72 70,00 100,00 100,00 97,23 98,58 98,58 96,02 90,11 97,77 97,77 96,30 98,47 98,47 100,00 100,00 84,78 96,07 96,07 72,00 37,86 53,67 90,51 99,90 99,90 5,98 96,52 96,52 53,72 86,72 86,73 74,55 91,67 43,29 100,00 93,64 93,63

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85295 Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 853 85311 4430 Różne opłaty i składki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej) 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 Powiatowe urzędy pracy 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.5649

  uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5550

  uchwała nr 95/2012 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.185.4912

  uchwała nr 211/10 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3575

  uchwała nr 19/2011 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4251

  uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3361

  uchwała nr 63 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3360

  uchwała nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3359

  uchwała nr 51/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3358

  uchwała nr 50/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3357

  uchwała nr 74/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.