Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3363

Tytuł:

uchwała nr 634/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 3363
Hasła:

UCHWAŁA NR 634/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 5.425. 000,00 zł. w tym: a) Dochody bieżące o kwotę 1.100.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. b) Dochody majątkowe o kwotę 4.325.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 11.550.000,00 zł. w tym: a) Dochody bieżące o kwotę 1.100.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. b) Dochody majątkowe o kwotę 10.450.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.811.263,00 zł. w tym: a) Wydatki bieżące o kwotę 411.263,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. b) Wydatki majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.950.400,00 zł. w tym: a) Wydatki bieżące o kwotę 90.400,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. b) Wydatki majątkowe o kwotę 3.860.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w przychodach zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały w tym: a) Zmniejsza się o kwotę 5.388.350,38 zł . przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych b) Zwiększa się o kwotę 9.050.000,00 zł. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. c) Zwiększa się o kwotę 183.504,92 zł. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. 6. Dokonuje się zmian w rozchodach zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały w tym: a) Zmniejsza się o kwotę 140.708,46 zł. rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 6 załączniki i tabele do uchwały nr 555/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok otrzymują brzmienie: a) Tabela nr 2a zatytułowany ?Plan zadań majątkowych na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Tabeli nr 2a do uchwały, b) Tabela nr 3 zatytułowany ?Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Tabela nr 3 do uchwały, c) Załącznik nr 1 zatytułowany ?Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" otrzymuje brzmienie Załącznik nr 1 do uchwały, d) Załacznik nr 2 zatytułowany ?Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 2 do uchwały,

Id: GAQCN-ASSPU-NNXAE-QYFYO-QRICP. Podpisany Strona 1

e) Załącznik nr 5 zatytułowany ?Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 3 do uchwały, § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Alicja Pytlińska

Załącznik do Uchwały Nr 634/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010 r. Zalacznik1.xls Załączniki do Uchwały nr 634 - zmiany

Id: GAQCN-ASSPU-NNXAE-QYFYO-QRICP. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Ad. § 1 ust. 1 - Zwiększenie dochodów o kwotę 5.425.000,00 zł. w tym: BIEŻĄCE ? 1.100.000 zł. Dział 801 ? Oświata1.100.000 zł. ? przeniesienie wpływów z tytułu opłaty za przedszkola z rozdziału 80101 do 80104, MAJĄTKOWE ? 4.325.000 zł. Dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa 4.325.000 zł. ? zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży gruntów Ad. § 1 ust. 2 ? Zmniejszenie dochodów o kwotę 11.550.000,00 zł. w tym: BIEŻĄCE ? 1.100.000 zł. Dział 801 ? Oświata 1.100.000 zł. ? przeniesienie wpływów z tytułu opłaty za przedszkola z rozdziału 80101 do 80104, MAJĄTKOWE ? 10.450.000 zł. Dział 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.400.000 zł. ? zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zakup sprzętu dla OSP Dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.050.000 zł. ? zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu SpójnościAd. § 1 ust. 3 ? Zwiększenie wydatków o kwotę 1.811.263,00 zł. w tym: BIEŻĄCE ? 411.263 zł. Dział 600 ? Transport i łaczność 260.863 zł. ? wydatki na remont dróg Dział 851 ? Ochrona zdrowia 60.000 zł. ? wydatki na dofinansowanie zakupu kononoskopu dla Szpitala Zachodniego ? dotacja dla Powiatu Dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza 90.400 zł. ? przeniesienia wydatków w ramach Oświaty wg pisma z BOEAO MAJĄTKOWE ? 1.400.000 zł. Dział 600 ? Transport i łączność 1.400.000 zł. ? wydatki na budowę drógAd. § 1 ust. 4 ? Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.950.400 zł. w tym:BIEŻĄCE ? 90.400 zł. Dział 801 ? Oświata 90.400 zł. ? przeniesienia wydatków w ramach Oświaty wg pisma z BOEAO, MAJĄTKOWE ? 3.860.000 zł.Dział 010 ? Rolnictwo i łowiectwo 50.000 zł. ? wydatki na budowę wodociągów na wsiDział 400 ? Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 50.000 zł. ? wydatki na budowę wodociągów w mieście Dział 600 ? Transport i łączność 400.000 zł. ? dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych Dział 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1.610.000 zł. ? zmniejszenie wydatków na zakup sprzętu dla OSP ? brak dotacji z UE Dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500.000 zł. ? zmniejszenie wydatków na budowę placów zabaw ? przesunięcie terminów Dział 926 ? Kultura fizyczna i sport 250.000,00 ? wydatki związane budową boiska przy Al. Mokronskich Ad. § 1 ust. 5 ? Zmiany w przychodach gminy w tym: Zmniejsza się o kwotę 5.388.350,38 zł . przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Zwiększa się o kwotę 9.050.000,00 zł. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Zwiększa się o kwotę 183.504,92 zł. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ad. § 1 ust. 6 ? Zmiany w rozchodach gminy w tym: Zmniejsza się o kwotę 140.708,46 zł. rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Id: GAQCN-ASSPU-NNXAE-QYFYO-QRICP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4318

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

  uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3362

  uchwała nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok celem zaopiniowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3361

  uchwała nr 63 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3360

  uchwała nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3359

  uchwała nr 51/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3358

  uchwała nr 50/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.