Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3365

Tytuł:

uchwała nr 648/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 141 pozycja: 3365
Hasła:sprostowanie błędów

UCHWAŁA NR 648/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr 643/2006 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki dokonuje się następującego sprostowania oczywistego błędu pisarskiego: W § 32 jest: ?art.36. ust.3? powinno być: ?art.36. ust.4? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. § 3. 1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Pytlińska

Id: HQNBE-MJSBQ-AICEH-RCJHO-DXHLV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3366

  uchwała nr 649/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100

  uchwała nr X/90/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale NR IX/79/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  informacja Starosty Suwalskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w informacji Starosty Suwalskiego z dnia 24 marca 2009 roku opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 85 z dnia 3 kwietnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2012.289

  uchwała nr XVII/210/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/176/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2012.285

  uchwała nr XVII/ 211/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprostowanie aktu urodzenia

  Jestem obywatelka USA urodzona w Polsce, mieszkam w tej chwili w Kanadzie. Odkryłam ostatnio ze w moim akcie urodzenia data i miejsce urodzenia mojej matki są błędne. (...)

 • Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

  Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dwudziestoletnim stażem pracy od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.09.2006 (...)

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Zawarcie umowy pod wpływem błędu

  W jakich przypadkach można mówić o błędzie przy zawieraniu umowy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3364

  uchwała nr 646/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3363

  uchwała nr 634/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3362

  uchwała nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok celem zaopiniowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3361

  uchwała nr 63 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3360

  uchwała nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.