Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2824

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2010-07-27
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Poznaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 147 pozycja: 2824
Hasła:zmiany w składzie rady powiatu

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Na podstawie art. 183, w związku z art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 1)W okręgu wyborczym Nr 6 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Pani Haliny Krakowiak z listy Nr 6 zgłoszonej przez ?Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci? ? na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. (uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr L/386/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.) 2)Na miejsce powyższego radnego wstępuje Pani Krystyna Maria Ciesielczyk z listy Nr 6 zgłoszonej przez ?Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci? kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. (uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr LI/399/2010 z dnia 12 maja 2010 r.) 3)Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu gnieźnieńskiego oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: UWLHV-GHWRJ-KCKJE-QUPUB-PPRCP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.559

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.560

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1787

  porozumienie nr SO.IV-2.0031-3/11 Wojewody Wielkopolskiego; Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przekazania Powiatowi przez Wojewodę zadań, z zakresu działania Wojewody, określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) wobec osób zamieszkujących na terenie Powiatu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1026

  uchwała nr XVII/117/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zasad używania herbu i flagi Powiatu Gnieźnieńskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3096

  zarządzenie nr 27/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

 • Kadencja rady nadzorczej

  Aktem założycielskim w m-cu wrześniu 2000 roku zawiązana została spółka z o.o. Aktem notarialnym z tego dnia jedyny wspólnik ustanowił zarząd i powołał radę nadzorczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2823

  uchwała nr LIII/244/10 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 maja 2010r. uchylająca uchwałę Nr XIX/135/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2822

  uchwała nr XXXII/ 253/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pępowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2821

  uchwała nr LII/352/2010 Rady Miejskiej Kępno z dnia 6 maja 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Kępno do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2820

  uchwała nr LII/351/2010 Rady Miejskiej Kępno z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kępno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2819

  uchwała nr XL/232/10 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniajaca uchwałę Nr XLVIII/317/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.