Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych: Myśliszów -Ostroszowice oraz ul. Polna w Ostroszowicach i zmiana ich na drogi wewnętrzne.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-13
Organ wydający:Rada Gminy Dzierżoniów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2330
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR LI/433/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych: Myśliszów -Ostroszowice oraz ul. Polna w Ostroszowicach i zmiana ich na drogi wewnętrzne. Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami ) oraz art.8ust.1,art 10 ust.1, 2, 3 w zwiazku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 ze zmianami) Rada Gminy Dzierżóniów ustala, co następuje: § 1. 1)Wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi ul.Polnej w Ostroszowicach i ustanowienie jej drogą wewnętrzną. 2)Wyrazić zgodę na pozbawienie dotychczasowej kategorii drogi Myśliszów-Ostroszowice i ustanowienie jej droga wewnętrzną. § 2. Załączniki graficzne stanowią integralną część uchwały: 1)Załącznik Nr 1 obejmujący ulicę Polną w Ostroszowicach. 2)Załącznik Nr 2 obejmujący drogę Myśliszów - Ostroszowice. § 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Dzierżoniów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów Adam Jan Mak

Id: QBMMI-GCEYA-COANA-NWGHY-HLTOG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Ulica Polna w Ostroszowicach Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Droga Myśliszów - Ostroszowice

Id: QBMMI-GCEYA-COANA-NWGHY-HLTOG. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 19 poz.115 ze zmianami ), pozbawienie dotychczasowej kategorii nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku , z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. Pozbawienie kategorii dróg gminnych publicznych i ustanowienie ich drogami wewnętrznymi zgodnie z art.8 ust.2 i 3 nie zwalnia Gminę od finansowania zadań związanych z utrzymaniem,remontem i oznakowaniem niniejszych dróg. Ze względu na brak należytego bezpieczeństwa, zachodzi konieczność wniesienia zmian w organizacji ruchu na drogach: MyśliszówOstroszowice oraz ul.Polnej w Ostroszowicach, które stanowią główne połączenie dla mieszkańców Ostroszowic i Myśliszowa. Ninejsze drogi o nawierzchni bitumicznej i śr. szerokosći 3,5 m , stanowią głównie dojazd do pól i posesji, a także ze względu na brak chodnika pełnią funkcję ciągu pieszo - jezdnego. Docelowa zmiana w organizacji ruchu polegać ma miedzy innymi na wprowadzeniu na newralgicznym odcinku drogi ul. Polnej w Ostroszowicach ruchu jednokierunkowego oraz na obu drogach ograniczenia z komunikacji kierowców z poza terenu Ostroszowic i Myśliszowa.Wobec planowanych zmian w organizacji ruchu, konieczna jest zmiana kategorii przedmiotowych dróg. Nowa organizacja ruchu przyczni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych, a zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym.

Id: QBMMI-GCEYA-COANA-NWGHY-HLTOG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2834

  uchwała nr XX/150/2012 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.189.5266

  uchwała nr 598/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Pocztowa dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.189.5267

  uchwała nr 599/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie pozbawienia ulic Harcerska i Raczkowizna dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.264.3

  uchwała nr XXIV/193/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3415

  uchwała nr XVIII/170/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4969P - ulica Polna w Gostyniu

porady prawne online

Porady prawne

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin.

 • uchwała nr XLIX/427/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w obrębie wsi Książnica.

 • uchwała nr XXXVI-194/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-118/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009

 • uchwała nr XXXVI-191/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dobroszyce i Strzelce

 • uchwała nr XXXIV/204/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.