Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/239/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ? działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-13
Organ wydający:Rada Gminy Krośnice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2332
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XXXIV/239/2010 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ? działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. z 2007 r., Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: § 1. Pozbawia się drogę publiczną gminną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 204/2, AM-1 o powierzchni 0,09000 ha położoną w obrębie Kuźnica Czeszycka kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie drogi z użytkowania. § 2. Lokalizację działki o nr ewid. 204/2 obręb Kuźnica Czeszycka zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice Władysław Klucznik

Id: YNCWR-GNYNU-BSZEB-HSQZU-FXNBQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z decyzją komunalizacją Wojewody Dolnośląskiego znak: GK.gw.8224/K/15/24/91 z dnia 19 kwietnia 1991 roku działka nr ewid. 204/1 obręb Kuźnica Czeszycka stanowi drogę gminną. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zwanej dalej ?ustawą? organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Wobec powyższego w dniu 8 lipca 2010 roku Wójt Gminy Krośnice wystąpił do Zarządu Powiatu Milickiego z wnioskiem (pismo znak: OŚ0717/98/2010) o wydanie opinii w sprawie pozbawienia drogi ? działka gruntu o nr ewid. 204/2, AM-1 obręb Kuźnica Czeszycka kategorii drogi gminnej, wyznaczając jednocześnie zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy termin, w którym Zarząd Powiatu Milickiego przedmiotową opinię winien wydać. W wyznaczonym 21- dniowym terminie przedmiotowa opinia nie została wydana. Wobec powyższego zgodnie z art. 7a ust.2 ustawy niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznano za akceptację propozycji. Za pozbawieniem drogi - działki o nr ewid. 204/2 obręb Kuźnica kategorii drogi gminnej przemawia fakt, iż od kilkunastu lat grunt zajęty pod drogę jest wyłączony z użytkowania i pozostaje w wyłącznym użytkowaniu właściciela działek przyległych. Ponadto w MPZP Gminy Krośnice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krośnice nr XIX/107/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. działka o nr ewid. 204/2 obręb Kuźnica Czeszycka oznaczony jest symbolami: H.RM5; H.R. o następującym opisie: H.RM5teren zabudowy zagrodowej, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny, gospodarczy i inwentarski w rodzimym gospodarstwie rolnym, hodowlanym, ogrodniczym lub agroturystycznym. Dopuszcza się lokalizację usług związanych produkcją rolniczą, terenowych urządzeń sportowo- rekreacyjnych, stawów rybnych H.R.- tereny rolne, przez co rozumie się tereny gospodarki polowej, tereny łąk, pastwisk ogrodów, sadów oraz stawów rybnych i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnictwa. W związku z obowiązującym stanem prawnym i faktycznym pozbawienie przedmiotowej drogi kategorii drogi gminnej należy uznać za w pełni uzasadnione. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/239/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.docx Załącznik nr 1 do Kuźnicy Czeszyckiej

Id: YNCWR-GNYNU-BSZEB-HSQZU-FXNBQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.259.432

  uchwała nr 73/VII/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 9 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.20

  uchwała nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia odcinka drogi z użytkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1739

  uchwała nr XXIII/106/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w celu wyłączenia jej z użytkowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.135

  uchwała nr XXV/256/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia działki z pasa drogi ul. Sosnowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/55/11 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania drogi na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIX/241/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

 • uchwała nr LI/433/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych: Myśliszów -Ostroszowice oraz ul. Polna w Ostroszowicach i zmiana ich na drogi wewnętrzne.

 • uchwała nr LI/432/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin.

 • uchwała nr XLIX/427/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w obrębie wsi Książnica.

 • uchwała nr XXXVI-194/2010 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-118/2009 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 lutego 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.