Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/393/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-19
Organ wydający:Rada Miejska Strzelina
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 152 pozycja: 2371
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XLIII/393/10 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Strzelin oraz w związku z uchwałą nr XXIX/256/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia, Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia zwany dalej planem. 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1)rysunek planu, będący integralną częścią uchwały w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Rozdział 1. Ustalenia ogólne. § 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1)planie ? należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz załącznikami; 2)przepisach szczególnych i odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

3)linii rozgraniczającej ? należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania terenu; 4)nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli naziemne nie będące liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami;

5)terenie ? należy przez to rozumieć obszar o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;

6)przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu ? w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu; 7)przeznaczeniu uzupełniającym terenu ? należy przez to rozumieć ? rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe; 8)przeznaczeniu równorzędnym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające się w dowolnych proporcjach lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych; 9)urządzeniach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym;

10)powierzchni zabudowy działki ? należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez budynek wyznaczoną przez rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy działki nie wlicza się:

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany Strona 1

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu , b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, tarasy, daszki, markizy itp.

11)zabudowie przemysłowej ? należy przez to rozumieć zabudowę służącą prowadzeniu działalności produkcyjnej, magazynowej składowej, rzemieślniczej logistycznej w tym związanej z centrum biznesu wraz z towarzyszącymi obiektami administracyjnymi, biurowymi, usługowymi i socjalnymi; 12)usłudze nieuciążliwej ?należy przez to rozumieć usługi nie wymagające stałej obsługi transportowej pojazdami o nośności powyżej 3.5 t, których charakter nie powoduje konfliktów sąsiedztwa. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1)granica opracowania; 2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3)symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów; 4)nieprzekraczalne linie zabudowy;

2. Oznaczenie graficzne na rysunku planu, nie będące obowiązującymi ustaleniami planu, i mające charakter informacyjny: proponowany podział geodezyjny. § 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu: 1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem MN; 2)tereny usług sportu i rekreacji - oznaczone symbolem US; 3)tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy melioracyjne i cieki wodne - oznaczone symbolem WS. § 5. Nie określa się szczególnych sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Rozdział 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. § 6. 1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego: Ewentualna nowa zabudowa powinna zostać starannie wpisana w krajobraz kulturowy wsi oraz być realizowana w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach, należy stosować zabudowę niewysoką (jedno lub dwukondygnacyjną) ze stromymi dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną lub cementową oraz pokryciami dachówkopodobnymi w kolorze ceglastym;

2.

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych: Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót ziemnych na przedmiotowym obszarze podlegają ustaleniu, że inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe § 7. 1. Określa się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN/1. 2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie: 1)podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (z wyłączeniem zabudowy szeregowej); 2)uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe wolnostojące oraz wbudowane w parterach budynków mieszkalnych w ilości nie większej niż 30% powierzchni zabudowy na działce, b) urządzenia towarzyszące oraz zieleń. 3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1)budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym (dopuszczalne czterospadowe z długą kalenicą), o nachyleniu połaci w przedziale 35?45?, krytym dachówką ceramiczną lub cementową; 2)dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

3)wysokość noworealizowanej zabudowy mieszkaniowej nie może przekroczyć 9m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym: parter i poddasze;

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany

Strona 2

4)towarzyszące funkcji podstawowej budynki gospodarcze, usługowe oraz wolnostojące garaże i wiaty dopuszcza się jako parterowe; forma architektoniczna nowych budynków gospodarczych, usługowych i garażowych powinna nawiązywać do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce; 5)stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu na wydzielonej działce nie może być większy niż 0,3;

6)udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu jednostki elementarnej wydzielonej działki nie może być mniejszy niż 0,5; 7)zakazuje się stosowania: a) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu ?siding? (oblicówka z paneli winylowych, PCV lub podobnych),

b) od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych ? dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały). 8)dla terenu MN/1 obowiązują ustalenia § 6, ust. 1, pkt 1;

9)ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stałych stanowisk postojowych, w tym parkingów terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na mieszkanie; 10)na terenie każdej wydzielonej działki z budynkiem mieszkalnym i usługami należy zapewnić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; 11)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku i w następujących odległościach: a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy Z, b) 3m od granicy cieków wodnych. 12)z lica elewacji, mogą wystawać następujące elementy: a) gzymsy ? nie więcej niż 0,20 m, b) okapy - nie więcej niż 0.80 m, 13)wielkość wydzielonej działki przeznaczonej dla celów zabudowy nie może być mniejsza niż 1000m2;

14)dopuszcza się, wydzielanie działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; wielkość tych działek należy ustalać w dostosowaniu do parametrów technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi; 15)szerokość wydzielonej działki mierzona w linii zabudowy nie może być mniejsza niż 20m; 16)wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych; 17)realizowane inwestycje nie mogą powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 18)ustala się zakaz trwałego składowania surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych; 19)zaopatrzenie w wodę przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 20)w przypadku braku możliwości przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody; 21)odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

22)do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; 23)zakazuje się odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i gruntów;

24)odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej;

25)tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej; 26)zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne;

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany Strona 3

27)zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną; 28)dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych; 29)zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej; 30)dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;

31)przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej do sieci telefonicznej według technicznych warunków przyłączenia lokalnego operatora sieci. Zakazuje się lokalizowania telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych i przekaźnikowych, w tym masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej;

32)gospodarowanie odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji odpadów określonych w przepisach odrębnych i gminnych;

33)zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) niepowodujących zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych źródeł ciepła; 34)określa się normatywny poziom hałasu w porze dziennej 60dB, w porze nocnej 50dB. § 8. 1. Określa się teren usług sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem US/1. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie: 1)podstawowe: usługi sportu, place zabaw; 2)uzupełniające: lokalizacja innych funkcji publicznych, zieleń, obiekty socjalne i technicznego wyposażenia, komunikacja, parkingi i urządzenia towarzyszące. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)dopuszcza się budowę jednokondygnacyjnych obiektów związanych z funkcją podstawową liczących nie więcej niż 6 m wysokości licząc od powierzchni terenu (mierzonej przy wejściu lub wjeździe) do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego; 2)dla terenu US/1 obowiązują ustalenia § 6, ust. 1, pkt 1; 3)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu; 4)dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu;

5)działalność realizowana w granicach terenu nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu oraz zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. § 9. 1. Określa się tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy melioracyjne i cieki wodne oznaczone na rysunku planu symbolem WS/1.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie podstawowe- tereny wód otwartych i płynących, w tym rowy melioracyjne i cieki wodne. 3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 1)nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych; 2)określa się wymóg pozostawienia pasa korytarza ekologicznego wolnego od zabudowy o szerokości 10m od granicy terenu WS; 3)dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych pod warunkiem nie zaburzania ich prawidłowego funkcjonowania;

4)wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji; 5)nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniących je przed zanieczyszczeniem;

6)dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej - po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządców i operatorów istniejących sieci. Rozdział 4. Ustalenia końcowe

§ 10. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5 %. § 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelina § 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/393/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010 r. Zalacznik1.tif Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/393/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia podczas wyłożenia do publicznego wglądu.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/393/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska Strzelina rozstrzyga, co następuje: § 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: - rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw.

Id: HVQJA-SPRQY-YNMLT-GJWIO-SNKPU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.19

  uchwała nr 101/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne obejmujący obszar położony w miejscowości Kulesze Kościelne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki uchwalonego uchwałą Nr XIII/116/95 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 1995 r., obejmującej tereny położone: 1) w centralnej części miejscowości, 2) w północnej części miejscowości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1818

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Seroczyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXXIV/263/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/214/2000 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin stałych obwodów głosowania.

 • uchwała nr LXXIV/262/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXXV/486/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 czerwca 2002 r.w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miejskiej Lubin okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie

 • uchwała nr LXXIII/258/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr LIX/519/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 • uchwała nr LIX/518/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie stałych okręgów wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.