Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.157.3863

Tytuł:

uchwała nr XXX/226/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sokołowskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-08-30
Organ wydający:Rada Powiatu Sokołowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 157 pozycja: 3863
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXX/226/2010 RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sokołowskiego Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Powiatu Sokołowskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Sokołowskiego ( Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 15 poz. 197 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1)w § 9 w pkt 3 skreśla się wyrazy: ? Sekretarza Powiatu i ?, 2)w § 55 uchyla się ust. 5. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU Sławomir Hardej

Id: TFUAH-UFDOT-IHQCC-GXVBS-AMWKC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2386

  uchwała nr V/53/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.1133

  uchwała nr II/9/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1816

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5849

  uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4878

  uchwała nr VII/70/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokołowskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczenia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.157.3862

  uchwała nr XXX/225/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.156.3861

  decyzja nr OWA-4210-36(10)/2010/13581/III/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.156.3860

  decyzja nr OWA-4210-18(11)/2010/107/VI/TKŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.156.3859

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 30 czerwca 2010r."

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.156.3858

  zarządzenie nr 148/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za 2009 r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.