Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/413/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lwówek Śląski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-30
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 158 pozycja: 2477
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA NR XLV/413/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lwówek Śląski Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art. 22 i art.40 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski u c h w a l a co następuje: § 1. Statut Gminy Lwówek Śląski przyjęty uchwałą Nr V/27/03 z dnia 6 lutego 2003 r. Rozdział XI Jednostki organizacyjne § 111otrzymuje brzmienie: ?Rozdział XI Jednostki organizacyjne § 111 1. W celu realizacji zadań gminy można tworzyć jednostki organizacyjne gminy w formie: a) zakładów budżetowych, b) jednostek budżetowych, c) gospodarstw pomocniczych, d) instytucji kultury. 2. Jednostki organizacyjne tworzy rada i uchwala ich statuty. 3. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi: nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Id: PSULF-OKNIB-BGJRH-GNVYO-PQEFY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/3/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr FB/Z/10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/369/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/433/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr LIII/447/02 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości i poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LII/302/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu

 • uchwała nr XLVII/368/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Lądek Zdrój na numery i granice obwodów głosowania

 • uchwała nr XLII/235/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca.

 • uchwała nr XLII/234/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

 • uchwała nr LIV/452/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jeleniogórska ? Podgórna w Bolesławcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.