Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/297/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych w Gminie Jerzmanowa, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy Jerzmanowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 164 pozycja: 2532
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XLVII/297/2010 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych w Gminie Jerzmanowa, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy Jerzmanowa. Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159,poz.1542 ze zm.) Rada Gminy Jerzmanowa u c h w a l a , co następuje: § 1. 1. Dla wyborów do Rady Gminy Jerzmanowa ustala się 8 okręgów wyborczych. 2. Granice i numery tych okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XLIX/248/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych w Gminie Jerzmanowa,ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Gminy Jerzmanowa. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i sołectw tutejszej gminy.

Przewodniczący Rady Tomasz Pawłowski

Id: EEQPE-WBPEH-LPVJW-JNCFC-ENBVW. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/297/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 sierpnia 2010 r. Zalacznik.doc Załącznik do uchwały nr XLVII/297/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Id: EEQPE-WBPEH-LPVJW-JNCFC-ENBVW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/215/2010 Rady Gminy Głogów z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach Rady Gminy Głogów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Kunice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie okręgów wyborczych, ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1300

  uchwała Nr XV/130/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cedynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Jaworze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Legnickie Pole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/265/2010 Rady Gminy Borów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • uchwała nr XXXIV/353/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej w Polkowicach.

 • uchwała nr XXXIV/352/10 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach.

 • uchwała nr XXXV/162/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • uchwała nr LIII/333/10 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Browarnej i Słodowej w mieście Boguszów-Gorce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.