Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.17.273

Tytuł:

uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-01-26
Organ wydający:Rada Gminy Policzna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 17 pozycja: 273
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XXV/186/09 RADY GMINY W POLICZNIE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawkę opłat za dostarczaną wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Policzna: 1. Zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych - cena 1m3 wody ? 2,00zł/m3 z VAT. 2. Zaopatrzenie w wodę dla celów przemysłowych - cena 1m3 wody ? 2,30zł/m3 z VAT. 3. Wprowadzanie ścieków 1m3 ścieków - 3,40zł/m3 z VAT. § 2.1. Ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł wody. Jeśli dostawca nie posiada urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie na podstawie norm zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców. 2. W gospodarstwach rolnych dopuszcza się stosowanie dodatkowych wodomierzy do budynków mieszkalnych, które będą podstawą do naliczania opłaty za odprowadzanie ścieków. § 3. Traci moc uchwała nr XVIII/127/2008 Rady Gminy w Policznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Policzna. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: mgr inż. Zenon Mazur
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.112

  uchwała nr XVIII/127/2008 Rady Gminy w Policznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.86

  uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7471

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeńkanalizacyjnych.

 • DZ. URZ. 2011.4.132

  uchwała nr XL/371/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z wiejskich urządzeń wodociągowych i za wprowadzanie ścieków do wiejskich urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. 2011.394.3520

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Pałecznica z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.272

  uchwała nr L/457/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.271

  uchwała nr XXX/188/09 Rady Gminy Chynów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.270

  uchwała nr XXIX/177/09 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 18 grudnia 2009r. budżetowa na rok 2010 Powiatu Siedleckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.269

  zarządzenie nr 304/2009 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.16.268

  zarządzenie nr 195/2008 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2007 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.