Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4587

Tytuł:

uchwała nr 1466/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-10-14
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 177 pozycja: 4587
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA NR 1466/XLIX/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 7 lipca 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U., Nr 22, poz.181 z późn.zm.) § 1. W załączniku do uchwały Nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) § 8 ust. 10 otrzymuje brzmienie: ?Za jedną godzinę ponadwymiarową uznaje się: 1) godzinę lekcyjną udziału w pracach zespołu egzaminacyjnego przy zdawaniu części ustnej egzaminumaturalnego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, 2) godzinę zegarową udziału w pracach zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.?, 2) § 8 ust. 11 otrzymuje brzmienie: ?Ogólna liczba godzin ponadwymiarowych wynikających z udziału w pracach zespołu egzaminacyjnego stanowi, liczbę godzin wykraczającą poza czas pracy nauczyciela obowiązujący w danym dniu.? 3) W § 8 skreśla się ust. 12. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Id: PVWCS-WIHWS-HKBRP-RUWXA-EMJVO. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1466/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010 r. W związku ze zmianami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) zaistniała konieczność dokonania zmian w regulaminie.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE Michał Szweycer

Id: PVWCS-WIHWS-HKBRP-RUWXA-EMJVO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4292

  uchwała nr 508/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2311

  uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4521

  uchwała nr 201/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3387

  uchwała nr 1030/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.599

  uchwała nr XXI/233/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i ich wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4586

  uchwała nr 1455/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ?BRZEZIŃSKA? ulicy nazywanej zwyczajowo ?Brzezińska? położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4585

  uchwała nr 1453/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ARONII ulicy we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4584

  uchwała nr 1447/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4583

  uchwała nr 1446/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4582

  uchwała nr 1445/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w okręgach wyborczych nr 1 i nr 2 Gminy Piaseczno (przesunięcie obwodu głosowania nr 5 z okręgu wyborczego nr 1 do okręgu wyborczego nr 2)

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.