Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.181.4794

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-10-23
Organ wydający:Rada Gminy Długosiodło
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 181 pozycja: 4794
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2010 RADY GMINY DŁUGOSIODŁO z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. W uchwale Nr VIII/40/2003 r. Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło w Załączniku nr 2 w pkt 8 słowa ,,im. hm. ppor. Tadeusza Zawadzkiego ps. ,,Zośka? zastępuje się słowami ,,hm. ppor. AK ,,Zośki? T.Zawadzkiego? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dorota Konopka

Id: PYHAS-BVXYD-BILIT-OZKGT-MLRIF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2075

  uchwała nr XXXIII/274/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.346

  uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.4080

  uchwała nr XXIV/213/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.4079

  uchwała nr XXIII/207/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.1294

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.181.4793

  uchwała nr XXXVIII/312/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.181.4792

  uchwała nr XLI/240/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.181.4791

  uchwała nr 253/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Chorzele.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.181.4790

  uchwała nr 249/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyjętego Uchwałą nr 74/VIII/03 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.181.4789

  uchwała nr 244/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.