Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.18.340

Tytuł:

uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-04
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 18 pozycja: 340
Hasła:koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

UCHWAŁA NR XXX/182/09 RADY GMINY BIELICE z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  warunków czę ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.  1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241),  w związku z art. 17 ust. 1 pkt.11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy  społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) Rada Gminy Bielice u c h w a l a, co następuje: § 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach na wniosek:  1) osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów , 2) przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, 3) lekarza, 4) pielęgniarki środowiskowej, 5) pracownika socjalnego, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. § 2. Brak treści 1. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje działania dostosowane do szczególnych potrzeb  wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w tym pielęgnację, rehabilitację fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie 2. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia, lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do  otrzymania takiej usługi. § 3. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych  w budżecie gminy na ten cel. § 4. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji  administracyjnej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.  § 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb  życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę  higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  Strona 1 / 3 ID: JBPXK-FYGKX-AYYFJ-ZHIRA-OMDXQ. uchwalony. § 6. Koszt jednej roboczo godziny wykonywanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy wynosi 9,50 zł.

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb  życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę  higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  § 6. Koszt jednej roboczo godziny wykonywanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy wynosi 9,50 zł. § 7. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie  o pomocy społecznej. § 8. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają  poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie z poniższą tabelą. Dochód w % kwoty stanowiącej Kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej* Kryterium *do 100 % powyżej 100 % - 175 % powyżej 175 % - 250 % powyżej 250 % - 325 % powyżej 325 % - 400 % powyżej 400 % - 525 % 525%powyżej Wysokość odpłatności ustalony od 1 roboczo godziny sprawowanej  usługi osoby samotnej bezpłatnie 1,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 5,50 zł 6,50 zł  Wysokość odpłatności ustalony od 1 roboczo godziny sprawowanej usługi od osoby posiadającej rodzinę bezpłatnie 2,00 zł 3,50 zł 4,50 zł 5,50 zł 6,50 zł 7,50 zł

* Kryterium kwalifikujące do świadczeń pomocy społecznej określone na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: 1. 477, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej ( 100 %). 2. 351, 00 zł na osobę w rodzinie x liczba osób w rodzinie ( 100%).  § 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego,  świadczeniobiorca może być całkowicie lub częściowo zwolniony z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności ze względu na zdarzenie losowe (powódź, pożar i inne zdarzenia powodujące duże straty finansowe). § 10. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych. § 11. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Urzędu Gminy Bielice lub w kasie Urzędu Gminy Bielice w rozliczeniach miesięcznych, do każdego 5-go dnia następnego miesiąca. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.  § 13. Traci moc Uchwała Nr XXI/122/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 28 poz. 580) zmieniony Uchwałą Nr XV/76/08 Rady Gminy Bielice z dnia  ID: JBPXK-FYGKX-AYYFJ-ZHIRA-OMDXQ. uchwalony. Strona 20.03.2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 987)oraz zmieniony Uchwałą Nr XXV/137/092 / 3 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr46 poz. 1139)  § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 28 poz. 580) zmieniony Uchwałą Nr XV/76/08 Rady Gminy Bielice z dnia  20.03.2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 987)oraz zmieniony Uchwałą Nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr46 poz. 1139)  § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Edward Mocarski  

ID: JBPXK-FYGKX-AYYFJ-ZHIRA-OMDXQ. uchwalony.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1337

  uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Opodatkownie VAT-em usług świadczonych za granicą

  Jestem zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT. Dokonałem usługi tłumaczenia na rzecz firmy niemieckiej (nie będącej rezydentem w Polsce). Czy mogę tutaj wystawić (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

  W ramach prowadzonej firmy będę agentem ubezpieczeniowym i jednocześnie będę świadczyć usługi transportowe. Na początku nie będę podatnikiem VAT. Kiedy usługi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.339

  uchwała nr XXX/181/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.338

  uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.337

  uchwała nr XXXV/309/09 Rady Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.336

  rozporządzenie nr 2/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego morskich przejść granicznych w Świnoujściu, w Dziwnowie i w Mrzeżynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.335

  informacja Starosty Gryfińskiego z dnia 5 lutego 2010r. o założeniu ewidencji budynków i lokali dla Gminy Gryfino


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.