Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4957

Tytuł:

uchwała nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-05
Organ wydający:Rada Gminy w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 186 pozycja: 4957
Hasła:

UCHWAŁA NR L/385/10 RADY GMINY W PRZASNYSZU z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W budżecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-5. § 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach: a) dochody ? 27.658.656,60 zł w tym: - dochody bieżące ? 19.340.330,87 zł, - dochody majątkowe ? 8.318.325,73 zł b) wydatki ? 31.555.174,64 zł w tym: - wydatki bieżące - 14.271.023,34 zł, - wydatki majątkowe ? 17.284.151,30.zł. 2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach: - dochody - 3.115.800,00 zł, - wydatki - 3.115.800,00,00 zł. § 3. 1)Deficyt budżetowy wynosi 3.896.518,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie pożyczek długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie. 2)Przychody budżetu w wysokości 4.656.918,04 zł, rozchody w wysokości 760.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 4. 1)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa załącznik nr 4. 2)Plany wydatków majątkowych na 2010 ( nie ujętych w WPI) po zmianach określa załącznik nr 3. § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik Nr 5. § 6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Id: WFGDB-JPHWF-RADYY-QKJZS-PZYXR. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz Andrzej Sekuna

Id: WFGDB-JPHWF-RADYY-QKJZS-PZYXR. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.doc Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.doc PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zalacznik3.doc PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK ( nie ujęte w WPI) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zalacznik4.doc LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLRTNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 ? 2012 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zalacznik5.doc WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zalacznik6.doc

Id: WFGDB-JPHWF-RADYY-QKJZS-PZYXR. Podpisany Strona 3

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Id: WFGDB-JPHWF-RADYY-QKJZS-PZYXR. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.1286

  zarządzenie nr 115/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3273

  zarządzenie nr 79/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1181

  zarządzenie nr 117/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2522

  zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1182

  zarządzenie nr 125/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4956

  uchwała nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4955

  uchwała nr XLIX/380/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/366/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4954

  uchwała nr XVIII/110/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4953

  uchwała nr XVIII/108/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie finnansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.186.4952

  uchwała nr XXV/148/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmianw budżecie powiatu na rok 2008

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.