Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5568

Tytuł:

uchwała nr 681/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5568
Hasła:

UCHWAŁA NR 681/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.545.000,00 zł. w tym: a) Dochody bieżące o kwotę 2.025.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. b) Dochody majątkowe o kwotę 520.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.545.000,00 zł. w tym: a) Wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. b) Wydatki majątkowe o kwotę 2.495.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 2 załączniki i tabele do uchwały nr 555/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok otrzymują brzmienie: a) Tabela nr 2a zatytułowany ?Plan zadań majątkowych na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Tabeli nr 2 do uchwały, b) Tabela nr 3 zatytułowany ?Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Tabela nr 3 do uchwały, c) Załącznik nr 1 zatytułowany ?Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 1 do uchwały, d) Załącznik nr 2 zatytułowany ?Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 2 do uchwały, e) Załącznik nr 3 zatytułowany ?Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r.? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 3 do uchwały, f) Załącznik nr 5 zatytułowany ?Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 4 do uchwały, g) Załącznik nr 6 zatytułowany ?Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok? otrzymuje brzmienie Załącznik nr 5 do uchwały, § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Id: XBJTX-GXVQQ-UXKUX-TKFOA-AMETM. Podpisany

Strona 1

Przewodnicząca Alicja Pytlińska

Załącznik do Uchwały Nr 681/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.xls

Id: XBJTX-GXVQQ-UXKUX-TKFOA-AMETM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4318

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

  uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5567

  uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5566

  uchwała nr XXXVIII/258/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5565

  uchwała nr XXXIX/251/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5564

  uchwała nr XXXIX/250/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5563

  uchwała nr XXXVIII /248/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.