Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5571

Tytuł:

uchwała nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miejska w Chorzelach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5571
Hasła:

UCHWAŁA NR 257/XLII/10 RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 23.737,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 31.461.428,61 zł, w tym: - dochody bieżące 26.263.394,84 zł dochody majątkowe 5.198.033,77 zł. § 2. 1)Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 23.737,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 32.836.342,48 zł, w tym: - wydatki bieżące 23.579.264,24 zł, wydatki majątkowe 9.257.078,24 zł. 2)Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na 2010 r. o kwotę 586.868,52 zł i ustala się je w wysokości 9.257.078,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 3. 1)Ustala się dochody w kwocie 112.734 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.734 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2)1.Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. W Uchwale Nr 244/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.: Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 6. 1)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 2)Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Id: ESRUC-HQXEI-VVGSG-JVCIG-ZYDXT. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 23.737,34 zł: - w dziale 700 ? rozdziale 70005 ? zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.817 zł, - w dziale 756 ? rozdziale 75615 ? zwiększa się podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 19 zł, - rozdziale 75618 ? zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.734 zł oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje kwotę 747,34 zł, - w dziale 801 - rozdziale 80101 ? zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy o kwotę 536 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 25 zł, - rozdziale 80104 ? zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000 zł, - rozdziale 80110 ? zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 59,00 zł, - w dziale 852 ? rozdziale 85212 ? zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.600 zł, rozdziale 85219 ? na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów Nr FIN.I.301/3011/852/122/10 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 6.200 zł. do § 2 pkt.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 23.737,34 zł, jak niżej: - w dziale 010 ?rozdziale 01010? zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000 zł(poz.1 załącznika inwestycyjnego), - rozdziale 01022 ? zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2.700,00 zł, - rozdziale 01030 ? zmniejsza się wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 1.500 zł, dziale 600 ? rozdziale 60016 ? zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 16.000 zł, różne opłaty o kwotę 1.489,13 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 270.234,00 zł, w tym: poz. 3 załącznika inwestycyjnego o kwotę 33.829 zł, która otrzymuje brzmienie?? potrójne powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych Binduga, Raszujka, Łaz-Sosnówek, Zaręby, Aleksandrowo, Łazy-Grabowo, Opaleniec, Rembielin, Krukowo, Rawki??, likwiduje się poz. żwirowanie dróg gminnych o kwotę 112.329 zł, zmniejsza się poz.5 o kwotę 47.083,00 zł, zmniejsza się poz. 8 o kwotę 30.000 zł, zmniejsza się poz.9 o kwotę 86.000 zł, tworzy się nową pozycję nr.43 p.n.?? utwardzenie placu parkingowego?? z kwotą 20.097,00 zł, oraz pozycję nr 44 p.n.?? projekt i mapy do celów projektowych ulica Mostowa i Brzozowa z kwotą 18.910,00 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 98.605,99 zł, - rozdziale 60095 ? zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 2.000 zł, usługi pozostałe o kwotę 1.205 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000 zł( likwidacja poz. zakup 5 szt. przystanków), - w dziale 700 ? rozdziale 70005 ? zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 18.600 zł, poz. 14 załącznika inwestycyjnego, - w dziale 750 ? rozdziale 75011 ? zmniejsza się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 13.873 zł, rozdziale 75023 ? zwiększa się wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia o kwotę 202.000 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 11.847 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 15.360 zł(poz.15 załącznika inwestycyjnego), - rozdziale 75095 ? zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 5.604,80 zł, które w całości przenosi się na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, - w dziale 754 ? rozdziale 75412 ? zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł, zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 500 zł, zakup materiałów o kwotę 25.200 zł, usługi remontowe o kwotę 10.000 zł, usługi pozostałe o kwotę 4.000 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł(nowa pozycja Nr 41 p.n. karosacja samochodu OSP Budki), - w dziale 756 ? rozdziale 75647 ? zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 5.000 zł, - w dziale 758 ? rozdziale 75818 ? zmniejsza się rezerwy ogólne o kwotę 50.000 zł, - w dziale 801 - rozdziale 80101 ? zmniejsza się wydatki osobowe o kwotę 4.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 4.049 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.650 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.250 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 106.884,00 zł, w tym: likwiduje się poz. ogrodzenie szkół w Pościeniu Wsi, Raszujce, Zdziwóju, Krukowie i kwotę 80.000 zł, likwiduje się poz. wymiana okien w filii SP w Zdziwóju Starym i kwotę 15.000,00 zł, zwiększa się pozycję 24 o kwotę 21.276,00 zł, zmniejsza się poz. 25 o kwotę 60.000 zł, tworzy się nową pozycję Nr 42 p.n.?? studium wykonalności i audyt energetyczny na termomodernizację szkół?? z kwotą 26.840 zł, zwiększa się wynagrodzenia pracowników o kwotę 160.450 zł, rozdziale 80103 ? zmniejsza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 22.876 zł, - rozdziale 80104 ? zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 18.

200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.850 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.317 zł, zakup materiałów o kwotę 8.183 zł, podróże służbowe o kwotę 500 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 6.723 zł(poz.29 załącznika inwestycyjnego),zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.240 zł, - rozdziale 80110 ? zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 11.500 zł, wynagrodzenia osobowe o kwotę 127.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.190 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 6.978 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.435 zł, - rozdziale 80113 ? zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 7.647 zł, - rozdziale 80114 ? zwiększa się opłaty za administrowanie i czynsze za lokale o kwotę 11.876 zł, - rozdziale 80148 ? zmniejsza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 12.859 zł, w dziale 851 ? rozdziale 85154- zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.734,35 zł, zakup materiałów o kwotę 2.461,10 zł, zmniejsza się składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł, usługi pozostałe o kwotę 16.627,45 zł, różne opłaty i składki o kwotę 334,00 zł, - w dziale 852 ? rozdziale 85219- zwiększa się wynagrodzenia osobowe

Id: ESRUC-HQXEI-VVGSG-JVCIG-ZYDXT. Podpisany Strona 1

o kwotę 6.200 zł, - rozdziale 85295 ? zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.242,08 zł, zakup materiałów o kwotę 657,46 zł, różne opłaty i składki o kwotę 34 zł, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 4.933,54 zł, - w dziale 900 - rozdziale 90002 ? zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 56.210 zł i tym samym likwiduje się poz. ??rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach??, - rozdziale 90003 ? zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 4.200 zł, - rozdziale 90015 ? zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 9.000 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 97.266 zł, - w dziale 921 - rozdziale 92109 ? zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 106.303,52 zł (poz.35 załącznika inwestycyjnego), - rozdziale 92195 ? zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 8.500 zł, usługi pozostałe o kwotę 6.000 zł, zwiększa się zakup energii o kwotę 2.500 zł, - w dziale 926 ? rozdziale 92695 ? zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 4.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach mgr Dariusz Brzezicki

Id: ESRUC-HQXEI-VVGSG-JVCIG-ZYDXT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik3.xls Plan wydatków majatkowych na 2010 rok. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik4.xls Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik5.xls Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik6.xls

Id: ESRUC-HQXEI-VVGSG-JVCIG-ZYDXT. Podpisany Strona 3

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.

Id: ESRUC-HQXEI-VVGSG-JVCIG-ZYDXT. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4318

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

  uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5570

  uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka ?C2?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5569

  uchwała nr 685/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5568

  uchwała nr 681/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5567

  uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5566

  uchwała nr XXXVIII/258/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.