Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5575

Tytuł:

uchwała nr LII/389/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Gminy w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5575
Hasła:

UCHWAŁA Nr LII/389/10 RADY GMINY W PRZASNYSZU z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó?n. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pó?n. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W budżecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przasnysz na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 - 2. § 2. 1) Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach: a) dochody ? 24.465.432,65zł, w tym: dochody majątkowe ? 6.106.894,89zł, dochody bieżące ? 18.358.537,76zł,

b) wydatki ? 28.361.950,69zł, w tym: wydatki bieżące - 14.318.683,34zł, wydatki majątkowe ? 14.043.267,35zł.

2) Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach: dochody - 3.115.800,00zł, wydatki - 3.115.800,00zł. § 3. 1) Deficyt budżetowy wynosi 3.896.518,04zł. ?ródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie pożyczek długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie. 2) Przychody budżetu w wysokości 4.656.918,04zł, rozchody w wysokości 760.400,00zł. § 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa załącznik nr 2. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/389/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 września 2010r. Zmiany w budżecie gminy Przasnysz na 2010 rok

Dział Rozdział § Treść Dochody Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 0830 750 75023 0920 756 Dostarczanie wody Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn Wydatki Transport i łączność 60016 6050 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenia 97.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 Zmniejszenia -

400

75616

10.000,00

-

0360 600

10.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00

-

Uzasadnienie: Zwiększa się plan dochodów z tytułu: - wpłat za pobór wody z wodociągów wiejskich w kwocie - 67.000,00zł, - odsetek bankowych od środków na rachunkach w kwocie - 20.000,00zł, - podatków od spadków i darowizn w kwocie ? 10.000,00zł. Zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 97.000,00zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ?Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz?.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/389/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 września 2010r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 ? 2012

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione Planowane wydatki Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki z tego ?ródła finansowania środki środki pochodzące z wymienione w innych ?ródeł* art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p 11 12 2011r. 2012r. Lata następne Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

1 1.

2 010

3 01010

4 6059 6058 6050

5 Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe ? Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe ? Etap IV wieś Helenowo 2007-2012 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo 2010/2012 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie

6

7

8

9 711.118,83

10

13

14

15

16 Urząd Gminy

7.358.043,11

77.645,46

3.344.170,54 5.000,00

A- 400.000,00 B-422.466,71

C-1.805.585,00

3.936.227,11 w tym C-2.141.078,00 ROW

2.

010

01010

6050

1.268.721,84

18.721,84

0,00

1.250.000,00

Urząd Gminy

3.

010

01010

6050

1.235.000,00

44.324,50

1.190.675,50

390.675,50

A-800.000,00

Urząd Gminy

4.

010

01010

6050

400.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000,00

330.000,00

Urząd Gminy

5.

150

15011

6639

13.440,00

10.605,00

10.605,00

2.835,00

Urząd Gminy

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011 6. 600 60016 6057 6059 Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010 Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki ? Karbówko + Zakocie) 2010/2012 Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki 2009/2012 Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo ? Trzcianka ? Poluby Etap II 2010/2012 Przebudowa drogi gminnej Płoniawy Bramura -Helenowo Nowe ? Helenowo Stare 2009-2010 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa 2009-2011 Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m.

Karwacz na rzece Morawce 2009- 2011 Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz 2010/2011 Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz 2010/2011 E-gmina Przasnysz ? szansą na nowoczesność 2009/2010 Wykorzystanie walorów turystyczno ? rekreacyjnych miejscowości Karwacz 2008/2010 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie 2007/2010 Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie 2010-2011 Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego 2009/2010 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz 2010/2012 Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate 2009/2011 Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu ? szansą rozwoju wsi Mchowo 2010/2011 Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz 2009/2010 Razem: 4.095.485,07 539.105,99 3.556.379,08 Urząd Gminy

576.167,96

A-2.980.211,12

7.

600

60016

6050

296.050,24

36.050,24

40.000,00

40.000,00

20.000,00

200.000,00

Urząd Gminy

8.

600

60016

6050

169.236,96

29.236,96

60.000,00

60.000,00

20.000,00

60.000,00

Urząd Gminy

9.

600

60016

6050

88.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

48.000,00

Urząd Gminy

10.

600

60016

6050

1.554.103,68

51.998,84

1.502.104,84

757.566,84

A-744.538,00 NPPDL

Urząd Gminy

11.

600

60016

6050

222.781,60

2.781,60

120.000,00

120.000,00

100.000,00

Urząd Gminy

12.

600

60016

6050

300.000,00

3.530,37

55.000,00

55.000,00

155.469,63

86.000,00

Urząd Gminy

13.

600

60016

6619

238.772,46

1.375,68

1.375,68

237.396,78

Urząd Gminy

14.

600

60016

6050

2.702,000,00

202.000,00

202.000,00

2.500.000,00 w tym 1.250.000,00 inne ?ródła

Urząd Gminy

15.

600

6095

6057 6059

476.655,22

23.180,00

68.966,60

A-58.621,61

10.344,99, 16. 630 63095 6050 6059 6058 17. 750 75095 6639 606.008,14 9.496,95 78.530,78 527.477,36 276.705,41 241.275,00 25.410,00 10.860,00 10.860,00 A-

384.508,62 w tym A-326.832,32 UE

Urząd Gminy

Urząd Gminy

8.730,00

5.820,00

Urząd Gminy

18.

801

80101

6050

2.137.221,84

1.706.371,08

430.850,76

130.850,76

A-300.000,00

Urząd Gminy

19.

801

80101

6050

60.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

Urząd Gminy

20.

900

90095

6067 6069

3.945.435,00

16.000,00

221.435,00 33.215,25

A-188.219,75

3.708.000,00 w tym A- 3.151.800,00 UE

Urząd Gminy

21.

900

90015

6050

156.000,00

36.000,00

36.000,00

40.000,00

80.000,00

Urząd Gminy

22.

921

92116

6229

348.991,36

35.840,80

159.401,17

159.401,17

153.749,39

Urząd Gminy

23.

921

92195

6050

1.078.473,33

243.799,23

218.079,23

B-25.720,00

834.674,10 w tym 404.280,00 UE

Urząd Gminy

24.

926

92695

6050

15.600,00

4.941,00

10.659,00

10.659,00

Urząd Gminy

28.791.429,85

2.668.259,46

11.841.759,76

3.875.122,57

B-422.466,71 A- 1.200.000,00 A- 1.044.538,00 A-3.468.327,48 B-25.720,00 C-1.805.585,00

12.221.590,63

2.059.820,00

A ? środki ujęte w planie wydatków; B ? środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków; C- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.1286

  zarządzenie nr 115/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3273

  zarządzenie nr 79/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1181

  zarządzenie nr 117/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2522

  zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1182

  zarządzenie nr 125/08 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5574

  uchwała nr L/474/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5573

  uchwała nr L/472/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5572

  uchwała nr L/471/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5571

  uchwała nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5570

  uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka ?C2?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.