Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5586

Tytuł:

uchwała nr LXIV/261/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Rada Miasta Garwolin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5586
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA NR LXIV/261/2010 RADY MIASTA GARWOLIN z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta Garwolin uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: W= ( x1 + x2 ) : [( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 )] gdzie: x1, x2 ? - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2 ? - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych na danym stanowisku, ustalony na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, w ten sposób, że czas zajęć do 0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną godzinę. § 2. Godziny realizowane ponad ustalony w § 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć są godzinami ponadwymiarowymi. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolin mgr Michał Rękawek

Id: GXCCR-DKDTP-ERGNX-RARRC-VXTWC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1992

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.543

  uchwała nr XXVII/212/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5585

  uchwała nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5584

  uchwała nr 513/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5583

  uchwała nr L N/265/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5582

  uchwała nr L N/264/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5581

  uchwała nr 194/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : określenia zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lipowiec Kościelny i jednostkom podległym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.