Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5625

Tytuł:

zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5625
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 43/2010 BUMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.211,257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz.1240), zarządza się, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 3.063,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 31.540.222,20 zł, w tym: - dochody bieżące 26.342.188,43 zł dochody majątkowe 5.198.033,77 zł § 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 3.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 32.915.136,07 zł, w tym: - wydatki bieżące 23.658.057,83 zł, wydatki majątkowe 9.257.078,24 zł. § 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, które po zmianie wynoszą 4.578.053,00 zł. § 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 2)Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Id: JLHAF-WWJMZ-ZVHDX-LEWMG-KLBXY. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie U z a s a d n i e n i e do Zarządzenia Nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 3.063,00 zł: w dziale 750 ? - rozdziale 75056- na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 zwiększa się dotację na zadania zlecone w kwocie 3.063,00 zł. do § 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 3.063,00 zł, jak niżej: w dziale 750 ? rozdziale 75056 ? zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.063,00 zł, ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków zmniejsza się nagrody o charakterze szczególnym o kwotę 540,09 zł, zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 465,24 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 74,85 zł, w dziale 852 - rozdziale 85212 ? zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 18.000 zł, które przenosi się w całości na składki na ubezpieczenia społeczne, - rozdziale 85219 ? zwiększa się zakup materiałów o kwotę 600 zł, zmniejsza się zakup energii o kwotę 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele mgr Wojciech Kobyliński

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele mgr Wojciech Kobyliński

Id: JLHAF-WWJMZ-ZVHDX-LEWMG-KLBXY. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 15 września 2010 r. Zalacznik1.pdf Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 15 września 2010 r. Zalacznik2.pdf Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 15 września 2010 r. Zalacznik3.xls Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

Id: JLHAF-WWJMZ-ZVHDX-LEWMG-KLBXY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4318

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

  uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5624

  zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5623

  zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5622

  zarządzenie nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5621

  uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sadowne w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5620

  uchwała nr 281/LIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. dotyczącej określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.