Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5626

Tytuł:

zarządzenie nr 231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5626
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 231/10 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), zarządzam, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 257.839 zł . do wysokości 31.385.519 zł . zgodnie z tabelą nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia: - dochody bieżące po zmianie wynoszą ? 30.858.838 zł . - dochody majątkowe ? 526.681 zł . § 2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej w wysokości 3.410,00 zł . oraz zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 257.839 zł . do wysokości wydatki bieżące po zmianie wynoszą ? 27.339.931 zł.. zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą ? 27.339.931 zł . - wydatki majątkowe ? 11.541.287 zł . § 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 223.865 zł ., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt mgr Waldemar Brzostek

Id: ONIRL-GYVTN-PZCRZ-RXCIC-SSLRS. Podpisany

Strona 1 z 6

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010 roku

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka w 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść 010 01095 2010 751 75107 2010 801 80101 2030 852 85295 2030 Razem: Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przed zmianą Zmiana 526 000,00 200 858,00 6 000,00 200 858,00 0,00 200 858,00 2 040,00 0,00 0,00 282 400,00 152 400,00 0,00 5 189 600,00 162 000,00 162 000,00 23 007,00 23 007,00 23 007,00 17 974,00 17 974,00 17 974,00 Po zmianie 726 858,00 206 858,00 200 858,00 25 047,00 23 007,00 23 007,00 300 374,00 170 374,00 17 974,00

16 000,00 5 205 600,00 16 000,00 16 000,00 178 000,00 178 000,00

31 127 680,00 257 839,00 31 385 519,00

Id: ONIRL-GYVTN-PZCRZ-RXCIC-SSLRS. Podpisany

Strona 2 z 6

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010 roku

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka w 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść 010 01095 4010 4110 4120 4300 4430 751 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4400 4740 4750 754 75412 4210 4270 758 75818 4810 801 80101 4210 4240 4260 4300 4370 4700 4750 80146 4300 4700 852 85295 3110 Razem: Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 900 408,00 200 858,00 1 250,00 192,00 24,00 2 472,00 196 920,00 25 047,00 23 007,00 1 000,00 1 766,00 283,00 11 558,00 4 000,00 800,00 800,00 800,00 700,00 1 300,00 462 464,00 455 464,00 81 000,00 24 000,00 204 440,00 204 440,00 204 440,00 4 699 550,00 200 858,00 0,00 200 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 192,00 24,00 2 472,00

0,00 196 920,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 464,00 455 464,00 76 000,00 29 000,00 207 850,00 207 850,00 207 850,00 16 098 890,00 11 257 274,00 451 500,00 16 669,00 152 498,00 181 861,00 16 250,00 4 357,00 12 770,00 74 374,00 5 500,00 21 364,00 6 144 530,00 381 020,00 381 020,00 23 007,00 23 007,00 1 000,00 1 766,00 283,00 11 558,00 4 000,00 800,00 800,00 800,00 700,00 1 300,00 0,00 0,00 5 000,00 - 5 000,00 - 3 410,00 - 3 410,00 - 3 410,00

21 384,00 16 120 274,00 21 384,00 11 278 658,00 - 1 491,00 20 575,00 600,00 1 655,00 150,00 195,00 - 300,00 0,00 - 1 100,00 1 100,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 450 009,00 37 244,00 153 098,00 183 516,00 16 400,00 4 552,00 12 470,00 74 374,00 4 400,00 22 464,00 6 160 530,00 397 020,00 397 020,00

38 623 379,00 257 839,00 38 881 218,00

Id: ONIRL-GYVTN-PZCRZ-RXCIC-SSLRS. Podpisany

Strona 3 z 6

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść 010 01095 2010 750 75011 2010 751 75101 2010 75107 2010 754 75414 2010 801 80101 2010 852 85212 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Razem: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Przed zmianą Zmiana 0,00 200 858,00 0,00 200 858,00 0,00 200 858,00 109 156,00 109 156,00 109 156,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 524 100,00 4 518 000,00 0,00 0,00 0,00 23 007,00 0,00 0,00 23 007,00 23 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Po zmianie 200 858,00 200 858,00 200 858,00 109 156,00 109 156,00 109 156,00 25 047,00 2 040,00 2 040,00 23 007,00 23 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4 524 100,00 0,00 4 518 000,00

4 518 000,00

0,00 4 518 000,00

85213

6 100,00

0,00

6 100,00

6 100,00

0,00

6 100,00

4 635 296,00 223 865,00 4 859 161,00

Id: ONIRL-GYVTN-PZCRZ-RXCIC-SSLRS. Podpisany

Strona 4 z 6

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść 010 01095 4010 4110 4120 4300 4440 750 75011 4010 4040 4110 4120 751 75101 4300 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4370 4400 4740 4750 754 75414 4170 852 85212 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

Przed zmianą Zmiana 0,00 200 858,00 0,00 200 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 156,00 109 156,00 85 380,00 7 258,00 14 248,00 2 270,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 524 100,00 4 518 000,00 420,00 4 358 284,00 80 100,00 6 620,00 38 590,00 2 130,00 2 000,00 1 250,00 192,00 24,00 2 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 007,00 0,00 0,00 23 007,00 1 000,00 1 766,00 283,00 11 558,00 4 000,00 800,00 800,00 800,00 700,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

Po zmianie 200 858,00 200 858,00 1 250,00 192,00 24,00 2 472,00 196 920,00 109 156,00 109 156,00 85 380,00 7 258,00 14 248,00 2 270,00 25 047,00 2 040,00 2 040,00 23 007,00 1 000,00 1 766,00 283,00 11 558,00 4 000,00 800,00 800,00 800,00 700,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00

0,00 196 920,00

0,00 4 524 100,00 0,00 4 518 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 80 100,00 6 620,00 38 590,00 2 130,00 2 000,00

Strona 5 z 6

0,00 4 358 284,00

Id: ONIRL-GYVTN-PZCRZ-RXCIC-SSLRS. Podpisany

4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85213 4130 Razem:

Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

21 710,00 2 500,00 600,00 2 096,00 1 000,00 1 300,00 650,00 6 100,00 6 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 710,00 2 500,00 600,00 2 096,00 1 000,00 1 300,00 650,00 6 100,00 6 100,00

4 635 296,00 223 865,00 4 859 161,00

Id: ONIRL-GYVTN-PZCRZ-RXCIC-SSLRS. Podpisany

Strona 6 z 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.450.4318

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Oświęcim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

  uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5625

  zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5624

  zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5623

  zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5622

  zarządzenie nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5621

  uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sadowne w roku 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.