Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5630

Tytuł:

porozumienie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-29
Organ wydający:Prezydent Miasta Radomia
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 198 pozycja: 5630
Hasła:porozumienia pozostałe

POROZUMIENIE Nr 2/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia, zwana dalej ?Gminą? reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Kosztowniaka ? Prezydenta Miasta Radomia przy kontrasygnacie Krystyny Dadej ? Skarbnika Miasta Radomia, a Panem Andrzejem Chanieckim - Komendantem Miejskim Policji w Radomiu ? zwanym dalej ?KOMENDANTEM?. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), art. 13, ust 4 a oraz ust. 4f pkt 2 ustawy z dnia 06.04.1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 43, poz. 277 z póz. zm.) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Strony ustalają, co następuje: § 1. GMINA przekaże w 2010 roku, a Komendant przyjmie kwotę 40 000zł (czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, to jest na realizację celów określonych w art. 13 ust. 4 a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.). § 2.1. Komendant zobowiązuje się do zorganizowania w 2010 roku w wybranych na terenie miasta rejonach, dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez umundurowanych funkcjonariuszy Komendy. Wyboru rejonów należy dokonać w oparciu o ?Mapę zagrożeń przestępczością na terenie miasta Radomiu?, opracowaną na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina ma prawo wskazać dodatkowe rejony do doraźnego patrolowania. § 3.1. GMINA będzie okresowo przekazywać środki finansowe, o których mowa z § 1 na rachunek bankowy funduszu celowego - Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w NBP O/Warszawa 21 1010 1010 0022 1918 9810 0000, na podstawie noty księgowej wystawionej przez Komendanta, w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia ze szczegółowym rozliczeniem środków. Źródłem finansowania są środki określone w budżecie gminy: Dział 754, rozdz. 75405, § 3000. 2. Komendant zobowiązuje się wykorzystać środki wyłącznie na cel, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2010r. 3. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy PEKAO SA II o/Radom 53 1240 3259 1111 2989 2389 w terminie do dnia 31 grudnia 2010r. § 4.1. Komendant przedstawi Gminie rozliczenie wykorzystania środków określonych w § 1 każdorazowo przy nocie księgowej, o której mowa w § 3 pkt 1. 2. Rozliczenie uzasadniające wydatkowanie przekazanych środków finansowych za dany okres powinno zawierać: zestawienie ilości patroli i funkcjonariuszy realizujących zadanie objęte porozumieniem, zestawienie czasu służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz kwoty rekompensat. § 5. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. § 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o Finansach Publicznych oraz ustawy o Policji. § 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr.17, poz. 95). § 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. w/z Prezydenta Miasta: Robert Skiba Wiceprezydent Miasta Z up. Skarbnika Miasta:

mgr Sławomir Szlachetka Z-ca Skarbnika Miasta Komendant Miejski Policji w Radomiu: insp. Andrzej Chaniecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2873

  porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1538

  porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3647

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 3 lutego 2012 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4557

  porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów komisariatu Policji w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2905

  porozumienie Prezydenta Miasta Radom z dnia 20 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Komandantem Miejskim Policji w Radomiu w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5629

  zarządzenie nr 247/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5628

  zarządzenie nr 242/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5627

  zarządzenie nr 239/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5626

  zarządzenie nr 231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5625

  zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.