Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5675

Tytuł:

uchwała nr LIV/343/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5675
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr LIV/343/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,75zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,15zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,21zł od 1m2 powierzchni 2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,63zł od 1m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 18,62zł od 1m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,41zł od 1m2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,10zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -5,98zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 3. od budowli: a) od budowli służących do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody - 0,2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. b) od budowli innych niż wymienione pod lit. a - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1. Budynki mieszkalne lub ich części wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta Przasnysza. 2. Budynki i grunty stanowiące własność gminy, które są w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. § 4. Traci moc uchwała nr XXIX/204/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku. § 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.186

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.510

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.108

  uchwała nr 9/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1374

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5674

  uchwała nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5673

  uchwała nr LII/ 384 /10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5672

  uchwała nr LII/383//10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5671

  uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5670

  uchwała nr LI/ 381/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/330/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.