Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5680

Tytuł:

uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Miejska w Przasnyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5680
Hasła:działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr LIV/348/2010 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Zbigniew Sztuc

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: a) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Miasta Przasnysz, b) Organizacjach ? należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, c) Urzędzie Miasta ? należy przez to rozumieć Urząd Miasta Przasnysz. § 2. Przedmiotem Konsultacji są: a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie miasta Przasnysz w celu poznania ich opinii w sprawie aktu poddanego konsultacji.

2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę biorących w nich udział organizacji, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem. § 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 2 ogłasza Burmistrz Miasta Przasnysza. 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: a) przedmiot konsultacji, b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, c) formę konsultacji, d) zasięg terytorialny konsultacji. 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacje będzie zamieszczane w okresie nie krótszym niż 7 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 4. W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej. § 5. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej wymienionych form: a) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie, c) publikacja projektu w www.przasnysz.um.gov.pl. Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie miejskiej

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania. 3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu, bądź ogłoszenia. 4. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. § 6. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są przez Burmistrza Miasta Przasnysza do Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta. 2. Pracownicy wydziału Rozwoju i Promocji rozpatrują uwagi i opinie a następnie propozycje stanowiska w tej sprawie przekazują do zatwierdzenia Burmistrzowi. 3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. § 7. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. § 8. Opinie i uwagi nie zawierające danych, o których mowa w § 7 lub złożone po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu miejscowego. § 9.

Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są w uzasadnieniu projektu aktu prawa miejscowego przedkładanego Radzie. § 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Przasnysz.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.336.3653

  uchwała nr LII/272/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2010.581.4507

  uchwała nr XLI/281/10 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz rocznego programu współpracy z tymi organizacjami .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.190.2206

  uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zatrudnianie przez fundację

  Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej może zatrudniać w jakiś sposób wykonawców (np. na umowę-zlecenie) i czy takim wykonawcą może być fundator?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5679

  uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5678

  uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5677

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5676

  uchwała nr LIV/344/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5675

  uchwała nr LIV/343/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.