Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5682

Tytuł:

uchwała nr 260/XXXVIII/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Bodzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5682
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA Nr 260/XXXVIII/10 RADY GMINY BODZANÓW z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 7 ust. 3a w związku z art. 7. ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) 1. Rada Gminy w Bodzanowie uchwala, co następuje: § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych musi: 1) Posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) Zapewnić organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez: a) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania; b) prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy; c) prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzanie kart przekazania odpadów ewentualnie opłat administracyjnych, środowiskowych w zakresie wynikającym z stosownych aktów prawnych; 3) Zapewnić organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych ? wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców. § 2. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy należy używać następującej kolorystyki pojemników i worków: a) zielony ? przeznaczony na szkło kolorowe, b) biały ? przeznaczony na szkło bezbarwne, c) niebieski ? przeznaczony na papier i tekturę, d) żółty ? przeznaczony na tworzywa sztuczne, c) czerwony ? przeznaczony na metale oraz opakowania z blachy stalowej i aluminiowej, 2. Dopuszcza się ustawienie przez przedsiębiorstwa wywozowe pojemników do zbiórki odpadów w kolorze zielonym na szkło kolorowe i białym na szkło białe. 3. Dopuszcza się ustawienie przez przedsiębiorstwa wywozowe pojemników do zbiórki odpadów suchych (papier, tworzywa sztuczne, metale) w jednolitym kolorze na posesjach zabudowy jednorodzinnej. 4. Do prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych należy stosować pojemniki o pojemności od 60 l do 1100 l. 5. Do prowadzenia zbiórki odpadów nietypowych i wielkogabarytowych należy stosować kontenery otwarte lub zamknięte dla odpadów pylących. 6. W miejscach, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów dopuszcza się stosowanie gromadzenia odpadów w workach foliowych. 7. Ilość pojemników i ich wielkość powinna zapewnić gromadzenie odpadów komunalnych przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami. § 3.1 Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien posiadać:

a) specjalistyczne środki transportu pozwalające na załadunek, transport i rozładunek odpadów komunalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, b) bazę techniczną umożliwiającą prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz utrzymanie sprzętu w należytym stanie higieniczno - sanitarnym. 2. Posiadane pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny: a) spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a w szczególności przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, b) być oznakowane nazwą (firmy) przedsiębiorcy w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd, c) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, d) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług. 3. Ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 4. Po uzyskaniu zezwolenia w gestii przedsiębiorcy będzie dotrzymanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 5. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego. 6. Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie obowiązany jest, uwzględniając zapisy wojewódzkiego i gminnego planu gospodarki odpadami, do odzysku odpadów komunalnych poprzez poddanie ich recyklingowi lub przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych. 7. Przekazywać Wójtowi Gminy Bodzanów, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji) oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. § 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 1) dysponować zapleczem techniczno - biurowym, 2) posiadać homologowane pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne i sanitarno - porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617), 3) posiadać bazę transportową, odpowiednią do świadczonych usług wraz z: a) miejscami postojowymi z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych, b) miejscami do mycia pojazdów, zapewniającymi utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie sanitarnym, z zastrzeżeniem pkt 4, 4) w przypadku, gdy posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna nie spełnia wymagania określonego w pkt 3 lit b, należy udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców, poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy. 2. Pojazdy asenizacyjne powinny: 1) spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami), 2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty, estetyczny wygląd,

3) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się bądź roznoszenie przykrych odorów, 4) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych w trakcie prac załadunkowych, 5) być codziennie myte i dezynfekowane po zakończeniu pracy; mycie pojazdu na terenie nieruchomości może się odbywać pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego, 6) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług. 3. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Bodzanów jest oczyszczalnia ścieków w Bodzanowie oraz Nowym Miszewie. § 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien uruchomić od dnia rozpoczęcia świadczenia usług punkt obsługi klientów, w którym m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowanie ich zgłoszenia i reklamacje. 2. Odbiór odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług. 3. Przekazywać Wójtowi Gminy Bodzanów, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. § 6. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bodzanów są zobowiązani stosować się do wymogów określonych w uchwale nr 309/XXXVII/06 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów. § 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bodzanów. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Janusz Janowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2828

  uchwała nr XXXIX/ 303 /2010 Rady Miejskiej Wronki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.271

  uchwała nr XXIV/202/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.73.1132

  uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica

 • DZ. URZ. 2010.12.76

  uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5681

  uchwała nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5680

  uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5679

  uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5678

  uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5677

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.