Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5683

Tytuł:

uchwała nr 273/XLI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm.1)) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-11-30
Organ wydający:Rada Gminy Bodzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 199 pozycja: 5683
Hasła:działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr 273/XLI/10 RADY GMINY BODZANÓW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Bodzanów w formie uchwały w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. § 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Bodzanów, zwane dalej ?organizacjami?. § 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady przygotowanych w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy. § 4.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia. 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać: 1) przedmiot i cel konsultacji; 2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni; 3) sposób przeprowadzenia konsultacji; 4) komórkę lub jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. § 5.1. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy. 2. W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki. 3. O wyborze sposobu przeprowadzania konsultacji decyduje Wójt. § 6.1. Informację o poddaniu projektu uchwały Rady Gminy pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Bodzanów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bodzanów. 2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w Urzędzie Gminy Bodzanów. § 7.1. Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska. § 8.1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Wójta, dołącza się do projektu uchwały w celu przedłożenia pod obrady Rady Gminy. 2. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w sposób określony w § 6 ust. 1 uchwały.

§ 9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów: Janusz Janowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.24.203

  uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.526.5383

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Trzciana z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/16/2011 Rada Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5682

  uchwała nr 260/XXXVIII/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5681

  uchwała nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5680

  uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5679

  uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5678

  uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.