Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-27
Organ wydający:Rada Miejska w Złotoryi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 201 pozycja: 3111
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XLVII/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 14 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach: 1. w okręgu wyborczym nr 3 - Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi, 2. w okręgu wyborczym nr 4 - Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. § 2. Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. § 4. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zając

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/253/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 r. Zalacznik1.doc Załącznik do Uchwały nr XLVII/253/2010

Id: JHLHZ-WLEAK-UYWBR-OOHKH-SFVPB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.X.44.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/365/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Oławy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/1686/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i w wyborach Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/155/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/392/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 2010r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Zadania przewodniczącego Rady Gminy

  Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował (...)

 • Wybieralność radnego a przestępstwo umyślne

  W 2002 roku brałem udział w wyborach samorządowych do rady miasta, zająłem wówczas drugie miejsce, a mandat radnego otrzymała osoba z pierwszej pozycji. W dniu 7 października (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja.

 • uchwala nr XLVIII/311/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Ziębice odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Ziębicach, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza Ziębic

 • uchwała nr LXVII/358/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach

 • uchwała nr LXVII/357/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 15 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ?MIKULICZ? w Świebodzicach

 • uchwała nr LVIII/378/2010 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie rozszerzenia sfery usług świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.