Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LIV/318/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2010-10-28
Organ wydający:Rada Miasta Lubań
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 202 pozycja: 3124
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR LIV/318/2010 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Na podstawie art. 30 ust. 2b, 2d i 3 ustawy ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się na obszarze Miasta Lubań dwa odrębne obwody głosowania. § 2. Numery i granice odrębnych obwodów ustala się w sposób następujący: Brak treści

Nr odrębnego głosowania 14 15 obwodu Granice odrębnego obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. - ul. Zawidowska 4 Areszt Śledczy w Lubaniu ? ul. Podwale 1

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Grzesiak

Id: SCFRO-GUIWN-NFIAP-LMTMF-VKOLJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1948

  uchwała nr LXV/498/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Sanoka, Rady Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1795

  uchwała nr LXX/1195/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Krosna, Prezydenta Miasta Krosna i Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.798

  zarządzenie nr 97/2010 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 maja 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXV/301/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 627/LXXII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Jeleniej Góry do katrgorii dróg gminnych

 • uchwała nr 626/LXXII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2010r. w sprawie pozbawienia ulicy Leona Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia tej ulicy do kategorii drogi powiatowej

 • uchwała nr 606/LXXII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Jelenia Góra w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2010 r.

 • uchwała nr LIV/286/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • uchwała nr LIV/282/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.